sakarya escort sakarya escort sakarya escort

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 adiCET วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้มีการจัดการปฐมนิเทศและเตรียมพร้อมนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

134628

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 adiCET วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้มีการจัดการปฐมนิเทศและเตรียมพร้อมนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาสหกิจศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ณ ห้องประชุมบ้านนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 adiCET ได้มีการจัดการปฐมนิเทศและเตรียมพร้อมนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาสหกิจศึกษา

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ณ ห้องประชุมบ้านนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 

โดยได้รับเกียรติจากคณบดีวิทยาลัย

กล่าวเปิดการปฐมนิเทศและเตรียมพร้อมนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

แนะนำการเรียนการสอนของหลักสูตรพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน โดย อาจารย์ ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ

และเรื่องการให้ทุนผู้ช่วยวิจัยสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยฯ โดย อาจารย์ ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา รองคณบดีวิทยาลัยฯ

อีกทั้งยังมีการแนะนำระบบและกลไกการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา วิทยาลัย การเรียน การวิจัย และ การใช้ชีวิต ใน Chiang Mai World Green City รวมถึงการแนะแนวทางปฏิบัติ และความปลอดภัย

ในช่วงท้ายการปฐมนิเทศได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาสหกิจโดย นักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยฯ