sakarya escort sakarya escort sakarya escort

adiCET จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ Smart Energy-Agriculture Learning Module

c8ce371653af8ac8380cdb39525bd3862_41613091_210319_468

adiCET จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ Smart Energy-Agriculture Learning Module ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ให้กับคณะนักวิจัยและครูผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอแม่แจ่ม และโรงเรียนมัธยมในอำเภอกัลยาณิ-วัฒนา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีเป็นผู้กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการและสร้างความร่วมมือระหว่างคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ-เชียงใหม่ คณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ และผู้นำชุมชน เพื่อให้ได้ชุดการเรียนรู้ที่ตอบตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเกมส์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ก่อนการปฏิบัติจริง ตลอดจนการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีที่เกิดจากความต้องการของชุมชน

Blog Attachment