sakarya escort sakarya escort sakarya escort

adiCET บุกจีนสร้างเครือข่ายพลังงานทดแทนระดับ อาเซียน

Picture13

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายด้านพลังงานระดับนานาชาติ

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ “The 9th East Asia Summit New Energy Forum” ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ นายณัฐภัทร ลีรพันธุ์ วิศวกร ได้เข้าร่วมประชุม “The 9th East Asia Summit New Energy Forum” จัดขึ้นโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน (Department of International Cooperation, Ministry of Science and Technology: MOST ) ร่วมกับ Yunnan Academy of Scientific and Technical Information และเครือข่ายพันธมิตร ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม Horizon Hotel เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายพิเศษ (keynote speaker) โดยได้นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับบทบาทและนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการพัฒนาพลังงานทดแทนสำหรับประเทศไทย โดยได้ยกกรณีศึกษาของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชนและมุ่งสู่องค์กรต้นแบบในระดับอาเซียน พร้อมทั้งเป็นตัวแทนในการเสวนา (round-table discussion) ร่วมกับตัวแทนจากประเทศผู้เข้าร่วมประชุม ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อยกระดับนโยบายและส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสภาพแวดล้อม รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานทดแทนและนวัตกรรมสีเขียวเพื่อบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ภายใต้การดำเนินโครงการ ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานต้นแบบสถานีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (Wind Farm) ของบริษัท Yunnan Energy Investment Group (YEIG) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังงานน้ำ และพลังงานใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบบริหารจัดการพลังงาน เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับมหาวิทยาลัยสีเขียว รวมถึงสร้างความร่วมมือในด้านการวิจัย และการเรียนการสอนต่อไป
Blog Attachment