sakarya escort sakarya escort sakarya escort

adiCET #ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงพื้นที่ดอยสะเก็ดโมเดล สู่การยกระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

adiCET #ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงพื้นที่ดอยสะเก็ดโมเดล สู่การยกระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

[3 พฤษภาคม 2567] วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) นำโดย ผศ.ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี รองคณบดี และดร.สกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล นักวิจัย adiCET ร่วม “ประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ดอยสะเก็ด” กิจกรรมในโครงการ “Social Innovation: เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (มิติดอยสะเก็ดโมเดล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรินทร์ สิรินทนภูมิ นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยบุคลากร ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด, สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด, ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยสะเก็ด และโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอดอยสะเก็ด ฯลฯ

Blog Attachment