sakarya escort sakarya escort sakarya escort

การอบรมในหัวข้อ “ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมและแนวทางในการจัดทำข้อเสนอผลงานนวัตกรรม (Full Proposal) เพื่อขอรับทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม”

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ หัวหน้าหน่วย SID-N1 พร้อมด้วย ดร.อำพล  อาภาธนากร ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) รวมทั้งผู้ประสานงานประจำพื้นที่ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ พร้อมใจจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการและทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยมีการอบรมในหัวข้อ “ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมและแนวทางในการจัดทำข้อเสนอผลงานนวัตกรรม (Full Proposal) เพื่อขอรับทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม” โดยมีรูปแบบการประชุมแบบออนไลน์ผ่าน Zoom meeting และการประชุมในห้อง โดยมี 3 ห้องหลัก ได้แก่ ห้องประชุม มรภ.เชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จ.เชียงใหม่, ห้องประชุม มรภ.เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และห้องประชุม มรภ.กำแพงเพชร วิทยาเขตแม่สอด จ.ตาก โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น 111 คน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่กรุณาให้เกียรติมากล่าวเปิดการประชุม และบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน” และยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ รองผู้อำนวยการภารกิจกำกับและติดตามการใช้งบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) มาบรรยาย ในหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดตาก”

อีกทั้งยังมีวิทยากรจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ที่มาบรรยายในหัวข้อ “ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม” โดย คุณธีรวัฒน์ เหล่าสมบัติ  และการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการจัดทำข้อเสนอผลงานนวัตกรรม (Full Proposal) เพื่อขอรับทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม” โดย คุณวรรนิภา  พงษ์ไทยสงค์ และ คุณวรรณิตา  ทองพัด นักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม NIA อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้จะดำเนินการจัดทำข้อเสนอผลงานฉบับเต็ม (Full proposal) และส่งมายังหน่วย SID-N1 ผ่านระบบเว็บไซต์ www.adicet.cmru.ac.th/SID/ ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 มิ.ย.2563 นี้ต่อไป

#หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (SID-N1)
Facebook: facebook.com/SIDCMRU
Website: www.adicet.cmru.ac.th/SID
Line: @SIDCMRU