adiCET – วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มีวัตถุประสงค์ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มีวัตถุประสงค์ในการสร้างชุมชนสีเขียวให้เป็นต้นแบบแห่งอาเซียน ด้วยงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัยและโครงการพัฒนาต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น กระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานวิจัยกองทัพเรือประเทศสหรัฐอเมริกา และสำนักงานเลขาธิการความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก เป็นต้น

ชุมชนฉลาดคือต้นแบบชุมชนสีเขียวที่เน้นการดำรงชีวิตตาม ชุมชนฉลาดคือต้นแบบชุมชนสีเขียวที่เน้นการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับความยั่งยืนด้านพลังงานโดยมีวงจรความยั่งยืนทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ วงจรพลังงาน อาหาร ที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. วงจรพลังงาน1. วงจรพลังงาน เน้นการผลิตพลังงานได้ด้วยตนเองจากแหล่งพลังงานธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาพ และ พลังงานชีวมวลโดยมีระบบสมาร์ทกริดเพื่อเชื่อมแหล่งพลังงานและภาระไฟฟ้าภายในชุมชนรวมทั้งมีกิจกรรมในการประหยัดพลังงานและการปรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของชุมชน

2. วงจรอาหาร2. วงจรอาหาร เน้นการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อนำไปบริโภคภายในชุมชนหรือจำหน่ายให้กับชุมชนใกล้เคียงโดยมีการขนส่งด้วยระบบโลจิสติกส์สีเขียวการทำเกษตรคาร์บอนต่ำโดยการบูรณาการพลังงานทดแทนและการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นปุ๋ยและพลังงานเพื่อใช้ในชุมชน

3. วงจรที่อยู่อาศัย3. วงจรที่อยู่อาศัย เน้นการอยู่อาศัยร่วมกันกับธรรมชาติมีรูปแบบในการก่อสร้างแบบ passive design การใช้วัสดุทางธรรมชาติและวัสดุประหยัดพลังงานที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานภายในอาคารมากที่สุด

4. วงจรเศรษฐกิจ4. วงจรเศรษฐกิจ เน้นการทำธุรกิจชุมชนแบบคาร์บอนต่ำ ด้วยเทคโนโลยีสีเขียว อาทิเช่น ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ และร้านอาหาร เพื่อเป็นแนว ทางสำหรับชุมชนในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต

5. วงจรสิ่งแวดล้อม5. วงจรสิ่งแวดล้อม เน้นการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะและของเสีย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเตรียมพร้อมของชุมชนเพื่อก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

Smart Community

Asian Development College for Community Economy and Technology (adiCET) aims to create the ASEAN Green Community Model through research and development of green technologies. Our research projects are supported by national and international organizations, such as Thailand Ministry of Energy, National Research Council of Thailand, Energy Regulatory Commission, Office of Naval Research – USA, and APEC Secretariat.

 

Smart Community is the model community for sufficient living by integrating Sufficiency Economy Philosophy and sustainable energy concept. There are 5 cycles of sustainability: Energy, Food, Residence, Economy and Environment.

 

1.Energy cycle emphasizes on self-reliance energy production from various natural resources, such as solar energy, biogas, and biomass energy by using smart grid to manage electricity production and consumption in community. In addition, there are activities for energy conservation and behavior adaptation for energy consumption

in the Smart Community.

 

2.Food cycle

starts from growing organic vegetables for consumption in the Smart Community. The excess vegetables are sold to the nearby communities and applied the green logistics concept.

Low Carbon Agriculture is implemented with the integration of renewable energy and optimization of water usage. Agricultural wastes and residues are also converted to fertilizer and energy for the Smart Community.

 

3.Residential cycle

focuses on passive design for an environmentally friendly way to live with nature. The houses in the Smart Community use various types of natural or energy efficient material for construction to provide optimal energy savings.

 

4.Economic cycle

encourages low carbon community business with green technologies

such as coffee shop, convenient store, and restaurant. This could be the community guidelines for increasing income and improving the quality of life.

 

5.Environmental cycle

involves wastes management and utilization, environmental conservation, as well as community preparedness to be eco-friendly

and low carbon community.

 

智慧社區

 

亞洲經濟科技發展學院,旨在通過綠色科技的研發與發展,作為東南亞國家協會的綠色社區模型。亞洲經濟科技發展學院的研究計劃護得國內與國際單位支持,例如泰國能源部、泰國國家研究理事會、國家能源監管委員會、美國海軍研究辦公室以及亞太經濟合作秘書處。智慧社區充分發揮自主經濟哲學和可持續能源概念的充足生活模範社區。以下將介紹五個可持續發展的方向ex:能源、食物、住屋、經濟與環境。

 

1.能源循環

強調從各種自然能源的生產,例如:太陽能、沼氣和生物質能,透過使用智慧電網來管理電力生產和在智慧社區中的能源消耗。此外,智慧社區內也會存在能源儲存的活動與能源消耗之行為適應。

 

2.食物循環

由種植的有機蔬菜作為智慧社區的能源消耗,基於綠色物流之概念把多餘的蔬菜賣給附近的社區並整合再生能源與優化用水量以實現低碳農業,其中農業廢物和殘留物也可以轉為肥料與能源,提供給智慧社區使用。

 

3.住屋循環

注重自然通風系統設計並配合環保的生活方式與自然生活在一起。智慧社區內的房屋都使用天然建築或節能建築材料建造。

 

4.經濟循環

利用綠色科技鼓勵商業社區低碳化,例如:咖啡館、

便利商店、餐廳……等。這些將會成為社區的空氣質量指標並增加收入及改善生活品質。

5.環境循環

包含廢物管理與利用以及環境保護並成為生態友好社區做準備。