ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

Worajit-Profile-Pic-1
ดร. วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
คณบดี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
ngor
ดร. ณัฐิยา ตันตรานนท์
รองคณบดี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
thunyawan
นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล
หัวหน้าสำนักงาน