ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ดร. วรจิตต์ เศรษฐพรรค์

คณบดี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

ดร. ณัฐิยา ตันตรานนท์

รองคณบดี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

นางธัญญาวรรณ ศรีเดชากุล

หัวหน้าสำนักงาน