อาจารย์

อาจารย์

aj-sai
ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
อาจารย์

Email. worajit@cmru.ac.th

ngor
ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์
อาจารย์

Email. nutiya18@cmru.ac.th

ice
ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา
อาจารย์

Email. hathaithip_nin@cmru.ac.th

keaw
ดร.สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี
อาจารย์

Email. surachai_nar@cmru.ac.th

dr.chayanont
ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท
อาจารย์

Email. chayanon@cmru.ac.th