อาจารย์

อาจารย์

ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์

อาจารย์

Email. worajit@cmru.ac.th

ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์

อาจารย์

Email. nutiya18@cmru.ac.th

ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา

อาจารย์

Email. hathaithip_nin@cmru.ac.th

ดร.สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี

อาจารย์

Email. surachai_nar@cmru.ac.th

ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท

อาจารย์

Email. chayanon@cmru.ac.th