ผลงานและรางวัลนักศึกษา

ผลงานและรางวัลนักศึกษา

Mr. Manote Tonsing

“DC Microgrid Hybrid System Modelling for Small Communities with PV and Diesel Generator” supported by Office of Naval Research (ONR), USA, received Outstanding Paper Award, The 2017 International Conference on Sustainable Development and Management (ICSDM 2017).

ดร. รจพรรณ นิรัญศิลป์

ทุนวิจัยของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน “งานวิจัยด้านระบบก๊าซชีวภาพครัวเรือนได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน อีกทั้งยังมีความร่วมมือและได้นำไปใช้จริงที่กองพลังงานทดแทน กรมการพลังงานทหาร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม”

ดร. ธีรศิลป์ กันธา

ทุนวิจัยของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน “จากงานวิจัยของผมเรื่องธนาคารพลังงานชุมชน ผมได้ทำงานวิจัยร่วมกับชุมชนตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน และผมได้รับทุนการเรียนและวิจัย จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ความรู้ที่ได้รับผมได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร”

Mr. Panupong Tanamkiet

“The Development of Smart Farm with Environmental Analysis Application” supported by Thailand Graduate Institute of Science and Technology (TGIST), and National Science and Technology Development Agency (NSTDA).

ดร.สุชัจจ์ ศรีแก้ว

ผมได้รับทุนการเรียนและการวิจัยจาก Office of Naval Research, USA และ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อทำวิจัยด้าน DC Smart Grid และ Low Carbon Society และจากการวิจัยของผมทำให้เกิดระบบโครงข่ายไฟฟ้าของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมที่ Smart Community ภายใน Chiang Mai World Green City”

ดร. ยอดธง เม่นสิน

ทุนวิจัยของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน “งานวิจัยของผมเรื่องระบบสื่อสารและควบคุมระบบ Smart Grid ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงพลังงาน และผลงานของผมได้นำไปใช้ในการควบคุมระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 500 kW ที่มหาวิทยาลัยพะเยา”

นายนรากรณ์ ส่งกิติโรจน์

ทุนวิจัยของ Office of Naval Research, USA ผมได้รับทุนการเรียนและการวิจัยด้าน DC Smart Plug และ Smart Home จาก Office of Naval Research, USA และจากการวิจัยของผม ผมได้รับรางวัลนำเสนอยอดเยี่ยมของ ASEAN Smart Grid Congress II, Shah Alam, Malaysia”

ผศ. ดร. เวชสวรรค์ หล้ากาศ

“ผมได้พัฒนาถนนรีไซเคิลจากขยะถุงพลาสติก โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และได้รับทุนวิจัยต่อยอดอีกมากมายเพื่อสร้างต้นแบบของถนนรีไซเคิลใน 4 ภาคของประเทศไทยจากทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ”

นางสาวภูษิตา ไชยสมบัติ

ทุนวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ “ดิฉันได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านระบบเครือข่ายก๊าซชีวภาพชุมชน สำหรับชุมชนแม่ทา ด้วยการสนับสนุนจากโครงการของ ปตท. และ ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จากประสบการณ์ในการเรียนดิฉันได้จัดตั้งบริษัทเป็นของตัวเองเพื่อทำธุรกิจด้านพลังงานทดแทน”