Student's Oral Presentation

Oral Presentation Student's

ปีลำดับรายการผลงานนำเสนอและตีพิมพ์ของอาจารย์และนักวิจัย adiCET   
20161บริบูรณ์ บุญยู่ฮง มีชัย ภัทรเปรมเจริญ พิสิษฐ์ มณีโชติ หทัยทิพย์ นิลสนธิ มนัส สุวรรณ และณัฐิยา ตันตรานนท์. (2559). การพัฒนาแนวทางการฟื้นฟูความชุ่มชื้นในป่าชุมชนจังหวัดลำปาง. การประชุมสัมมนาวิชาการ “รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9” . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. หน้า 430 – 441.
20162มัทนา อินไชย สุรชัย กังวล วราภรณ์ งามสมสุข และณัฐิยา ตันตรานนท์. (2559). การประเมินมูลค่าประโยชน์ด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยวิธีการต้นทุนการเดินทางส่วนบุคคล: กรณีศึกษา แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. หน้า 864 – 876.
20163เดือนฉาย ไชยบุตร และณัฐิยา ตันตรานนท์. (2559) การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้วยระบบการเรียนรู้ร่วมกันทางอิเล็กทรอนิกส์. การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. หน้า 764 – 776.
20164บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ครรชิต มาลัยวงศ์ เสมอแข สมหอม และณัฐิยา ตันตรานนท์. (2559). กฎความสัมพันธ์ของรายวิชาที่มีผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาโดยใช้อัลกอริทึมอพริโอริ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. หน้า 456 – 469.
20165ทิวาวัลย์ ต๊ะการ บังอร ฉัตรรุ่งเรือง เสมอแข สมหอม และณัฐิยา ตันตรานนท์. (2559). การพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย สำหรับพัฒนาระบบการให้คำแนะนำในการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 . มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. หน้า 127 – 140.
20166ธีรศิลป์ กันธา สิตานนท์ เจษฏาพิพัฒน์ ณัฐิยา ตันตรานนท์ และพิศิษฐ์ มณีโชติ. (2559). ศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนของชุมชนห่างไกลในจังหวัด ตาก. การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น สังคมไทย และอาเซียน” . มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. หน้า 189 – 198.
20167จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ บังอร ฉัตรรุ่งเรือง เสมอแข สมหอม และณัฐิยา ตันตรานท์. (2559). การพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านความประณีตเรียบร้อยในการผลิตหัตถกรรมประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึกกลุ่มไม้ ด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. หน้า 403 – 415.
20171พัชรินทร์ เยาวรัตน์ ณัฐิยา ตันตรานนท์ มีชัย ภัทรเปรมเจริญ และประพิธาร์ ธนารักษ์. (2559). การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้พลังงานทดแทนที่มีต่อการพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จในการใช้พลังงานทดแทนสำหรับชุมชนและครัวเรือนภาคเหนือ. การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12. โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก. หน้า 1751 – 1759.
2เอกรัฐ ปัญญาเทพ, ณัฐิยา ตันตรานนท์, อรสา เตติวัฒน์, ฆัมภิชา ตันติสันติสม, หทัยทิพย์ นิลสนธิ (2559). รูปแบบความต้องการใช้ข้อมูลของชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาว: โอกาสของการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลของชุมชน. การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยปทุมธานี 30 เมษายน 2560, 919-933.
20181มาโนชญ์ ตนสิงห์ จิรัสกวินท์ รักษ์วิเชียร บุญยัง ปลั่งกลาง วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ (2560) แบบจำลองระบบ AC Microgrid สำหรับชุมชนขนาดเล็ก, การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (TREC-10) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 29-30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560, 593-600.
20182ภาณุพงศ์ ถนอมเกียรติ ณัฐิยา ตันตรานนท์ หทัยทิพย์ สินธุยา วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ (2560) การพัฒนาระบบจ่ายน้ำแปลงเกษตรอัตโนมัติตามความชื้นในดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์, การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (TREC-10) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 29-30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 (ได้รับเลือกเพื่อตีพิมพ์ใน TREC Journal)
ลำดับปีการศึกษาหลักสูตรรหัสนักศึกษาชื่อ – สกุลหัวข้อวิทยานิพนธ์  
12553การพัฒนาเศรษฐกิจ53856553นายเสริมศักดิ์ อาษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์แบบเกาะลอยน้ำโดยใช้พืชตระกูลหญ้าแฝกในประเทศไทย
32553การพัฒนาเศรษฐกิจ53856562นายภูสิต อัษฎาธรการพัฒนาวัสดุปลูกจากของเสียอุตสาหกรรมน้ำตาล
42553การพัฒนาเศรษฐกิจ53856566นายสุเทษณ์ จันทรุกขาการจัดการสีเขียว : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ริม
52553การพัฒนาเศรษฐกิจ53856569นางสุวรรณา พูนผลทรัพย์การพัฒนารูปแบบสวนครัวเมืองของกรุงเทพมหานคร
62553การพัฒนาเศรษฐกิจ53856570นายอดุล วรรณศรการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากกระชาย
72553การพัฒนาเศรษฐกิจ53856576นายประเสริฐ ปิ่นงามการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์สำหรับแบบจำลองเมืองสีเขียวกรณีศึกษาของเชียงใหม่เมืองสีเขียว
82553พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม53856561นางพัชรินทร์ เยาวรัตน์แบบจำลองโครงสร้างพฤติกรรมความสำเร็จของการใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือนสำหระบชุมชนในภาคเหนือ
92553พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม53856563นายยอดธง เม่นสินแบบจำลองการแลกเปลี่ยนไฟฟ้าของสมาร์ทไมโครกริด
102553พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม53856567นายสุชัจจ์ ศรีแก้วการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต่ำสำหรับชุมชน
112553เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา53856560นางพรทิพย์ เม่นสินแนวทางการบูรณาการข้อมูลอย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ
1253856573นายทนงเกียรติ อุปันโนการบูรณาการเทคโนโลยีเว็บแผนที่และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การตลาดท่องเที่ยว
1353856555นายชนินทร์ มหัทธนชัยระบบแปลงข้อความเอกสารให้เป็นเสียงพูดโดยใช้เทคนิคการตัดคำแบบ PTTSF
142554การพัฒนาเศรษฐกิจ54879101นายธีรศิลป์ กันธาการจัดตั้งธนาคารพลังงานชุมชนในจังหวัดตาก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
15และเทคโนโลยีชุมชน54879102นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮงรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากการฟื้นฟูความชุ่มชื้นในป่า จังหวัดลำปาง
1654879103นายศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกาแฟ: กรณีศึกษากลุ่มผู้ปลูกกาแฟอินทรีย์บ้านขุนลาว อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
1754879105นางสาวมัทนา อินใชยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
1854879106นางสาวจินดาภา ศรีสำราญการพัฒนาการตลาดเชิงจิตวิญญาณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสะลวงให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว
1954879108นายเวชสวรรค์ หล้ากาศการใช้ประโยชน์จากขยะถุงพลาสติกในแอสฟัลต์คอนกรีต
20เทคโนโลยีสารสนเทศ54879201นายประยูร ไชยบุตรการสร้างต้นแบบระบบเครือข่ายและการควบคุมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษา
21เพื่อธุรกิจและการศึกษา54879202นายเอกรัฐ ปัญญาเทพรูปแบบกระบวนการจัดการระบบข้อมูลชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของศูนย์ดิจิทัลชุมชนและภาคประชาชน
2254879203นางจิตราภรณ์ ธาราพิทิกษ์วงศ์การพัฒนาระบบให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการในการประเมินเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
2354879204นางสาวทิวาวัลย์ ต๊ะการการพัฒนาระบบให้คำแนะนำในการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
2454879205นางบุษราภรณ์ มหัทธนชัยการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี
2554879208นางเดือนฉาย ไชยบุตรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันเพื่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
26พลังงานชุมชน54889305นายทวีศักดิ์ ทวีวิทยาการการใช้พลังงานจากธรรมชาติในการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
272555การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน55879001นางสาวรัชดา คำจริงรูปแบบเกษตรคาร์บอนต่ำด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
28พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม55879101นางรจพรรณ นิรัญศิลป์การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตระบบแก๊สชีวภาพโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
2955879102นางสาวภูษิตา ไชยสมบัติรูปแบบการพัฒนาชุมชนด้วยโครงข่ายก๊าซชีวภาพ กรณีศึกษา : ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
3055879103นายมนชัย เอี่ยมเจริญ
312556การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน56879801นางเจิมขวัญ รัชชุศานติต้นแบบการบริหารความสำเร็จในการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดเชียงใหม่
32เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา56879902นายมาโนชญ์ ตนสิงห์แบบจำลองระบบ DC Microgrid สำหรับชุมชนขนาดเล็ก
3356879903นายอรรถพงษ์ ชุ่มเขียวโปรแกรมประยุกต์บนมือถือในการเฝ้าระวังสภาวะโรคอ้วน
362558 โทพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม58859101นายนรากรณ์ ส่งกิตติโรจน์การพัฒนาระบบควบคุมปลั๊กอัจฉริยะสำหรับไฟฟ้ากระแสตรง