Download Form

Download form

 
แบบฟอร์มการลา 
 

ใบลา

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 1 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [27 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 3861

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 2 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร [27 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 87

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 3 แบบใบลาพักผ่อน [27 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 1783

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 4 แบบใบลาอุปสมบท [27 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 89

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 5 แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย [27 ตค. 2559]ดาวน์โหลด 20

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 6 แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล [27 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 19

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 7 แบบใบลาติดตามคู่สมรส [27 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 49

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 8 แบบใบลาฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ [27 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 34

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 9 แบบใบขอยกเลิกวันลา [27 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 122

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 10 แบบใบขออนุญาตไปต่างประเทศ [27 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 778

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 11 แบบใบแจ้งการขาดงาน [27 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 79

ใบลาออก

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบฟอร์มขอลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 376

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (สำหรับข้าราชการ และลูกจ้างประจำ) [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด77

แบบคำขอลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ [07 สค. 2560] ดาวน์โหลด 51

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบรายงานความก้าวหน้าของการลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ [07 สค. 2560]ดาวน์โหลด 26

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขออนุมัติให้บุคลากรสายวิชาการลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ [07 สค. 2560]ดาวน์โหลด 59

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ [07 สค. 2560] ดาวน์โหลด 55

 
_______________________________________________________________ 
 
งานสรรหาและแต่งตั้ง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 
 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) [11 มิย. 2562] ดาวน์โหลด 304

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ.04) [11 มิย. 2562]ดาวน์โหลด 106

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ [01 สค. 2561] ดาวน์โหลด 162

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png วช. 1.1 แบบฟอร์มการยื่นเรื่องเพื่อขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ [19 กย. 2560] ดาวน์โหลด 250

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png วช. 1.2 แบบฟอร์มการยื่นเรื่องเพื่อขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ [19 กย. 2560] ดาวน์โหลด 80

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png วช. 1.3 แบบฟอร์มการยื่นเรื่องเพื่อขอตำแหน่งศาสตราจารย์ [19 กย. 2560] ดาวน์โหลด 25

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png วช. 2 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งวิชาการ [19 กย. 2560] ดาวน์โหลด 165

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png วช. 3 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ [19 กย. 2560] ดาวน์โหลด 135

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png วช. 4.1 – ผศ แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)[19 กย. 2560] ดาวน์โหลด 110

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png วช. 4.2 – รศ แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์) [19 กย. 2560] ดาวน์โหลด 33

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png วช. 4.3 – ศ แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์) [19 กย. 2560] ดาวน์โหลด 9

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png วช. 5 แบบสรุปผลการประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ [19 กย. 2560]ดาวน์โหลด 122

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบขอรับเงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการ [19 กย. 2560] ดาวน์โหลด 318

 
แบบฟอร์มการเปลี่ยนตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง และการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย [01 กย. 2559] ดาวน์โหลด 143

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย [01 กย. 2559] ดาวน์โหลด 62

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย [01 กย. 2559] ดาวน์โหลด 113

 
_______________________________________________________________ 
 
งานทะเบียนประวัติ
แบบฟอร์มเกี่ยวกับคำขอมีบัตรประจำตัว 
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ สำหรับพนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 646

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ สำหรับข้าราชการลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 173

 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับทะเบียนประวัติบุคลากร 
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบฟอร์มการขอใช้บริการของธนาคารเพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากรายบุคคล [26 เมย. 2562]ดาวน์โหลด 55

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบกรอกประวัติอาจารย์พิเศษ (ปพ.01) [03 พย. 2559] ดาวน์โหลด 80

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอสำเนาแฟ้มประวัติ / สัญญาจ้างบุคลากร [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 505

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบกรอกประวัติบุคลากร [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 135

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 105

 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับหนังสือรับรองต่างๆ 
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 206

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการเป็นลูกจ้างประจำ [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 86

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการเป็นพนักงาน / รับรองเงินเดือน [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 1434

 
แบบการจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ 
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png การตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ [31 กค. 2561] ดาวน์โหลด 30

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบเสนอขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [31 กค. 2561] ดาวน์โหลด 31

 
แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร 
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี พ.ศ. 2562 [25 มีค. 2562] ดาวน์โหลด 7

 
_______________________________________________________________ 
 
งานพัฒนาและสวัสดิการบุคลากร
แบบฟอร์มเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร 
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png ใบเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร ของพนักงานราชการ (กบค.09) [30 พค. 2561] ดาวน์โหลด 201

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าตรวจสุขภาพประจำปี ของพนักงานราชการ (กบค.08)[30 พค. 2561] ดาวน์โหลด 233

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยประจำถึงแก่ความตาย ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (กบค.07) [30 พค. 2561] ดาวน์โหลด 17

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png ใบเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (กบค.06) [30 พค. 2561] ดาวน์โหลด415

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าตรวจสุขภาพประจำปี ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (กบค.05) [30 พค. 2561] ดาวน์โหลด 427

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย(กบค.02) [15 มีค. 2561] ดาวน์โหลด 154

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอเพิ่มข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ เพื่อรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร (กบค.01) [15 มีค. 2561] ดาวน์โหลด 274

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานราชการถึงแก่ความตาย ของพนักงานราชการ (กบค.10)[24 มค. 2561] ดาวน์โหลด 5

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานราชการถึงแก่ความตาย(กบค.04)[24 มค. 2561] ดาวน์โหลด 14

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอเพิ่มข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลพนักงานราชการ เพื่อรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร(กบค.03) [24 มค. 2561] ดาวน์โหลด 58

 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอรับทุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขอรับทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(.Doc) [04 มค. 2562] ดาวน์โหลด 10

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอรับทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(.Pdf) [04 มค. 2562] ดาวน์โหลด 9

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอเบิกทุนการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ(.Pdf) [22 ตค. 2561] ดาวน์โหลด 141

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขอเบิกทุนการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ(.Doc) [22 ตค. 2561] ดาวน์โหลด 25

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอเบิกทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (.Pdf) [22 ตค. 2561] ดาวน์โหลด 49

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขอเบิกทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (.Doc) [22 ตค. 2561] ดาวน์โหลด 193

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ (สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) (.Doc) [24 สค. 2561] ดาวน์โหลด 97

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ (สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) (.Pdf) [24 สค. 2561] ดาวน์โหลด 65

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขอรับทุนสนับสนุนศึกษา จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (word) [23 สค. 2560] ดาวน์โหลด 88

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอรับทุนสนับสนุนศึกษา จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (pdf) [23 สค. 2560] ดาวน์โหลด 106

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบรายงานผลการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ [07 มิย. 2560] ดาวน์โหลด 90

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png สัญญายืมเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร [18 มค. 2560] ดาวน์โหลด 181

 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ 
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อ [02 กค. 2561] ดาวน์โหลด 41

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อ [02 กค. 2561] ดาวน์โหลด 37

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขออนุญาตสมัครสอบศึกษาต่อ [18 มิย. 2561] ดาวน์โหลด 30

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขออนุญาตสมัครสอบศึกษาต่อ [18 มิย. 2561] ดาวน์โหลด 29

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย [19 กค. 2560] ดาวน์โหลด 73

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขอปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย [08 พค. 2560] ดาวน์โหลด 51

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขอเพิ่มวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย [06 มิย. 2559] ดาวน์โหลด 76

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอเพิ่มวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย [04 พค. 2559] ดาวน์โหลด 90

 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานประกันสังคม 
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 23

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 (ด้านหลัง) [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 9

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีทันตกรรม สปส. 2-16 [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 31

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม กรณีค่าคลอดบุตรเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ค่าทำศพ เงินสงเคราะห์บุตร เงินบำเหน็จ-บำนาญ ชราภาพ) สปส. 0-01 [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 29

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ประกันตน สปส. 6-10 [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 25

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบมอบฉันทะ [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 63

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 10

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอรับเงินทดแทนที่ได้ทดลองจ่ายคืน [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 21

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล สปส. 9-02 [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 55

 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับคำขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการบุคลากร 
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png สัญญากู้เงินสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [05 ตค. 2561] ดาวน์โหลด 510

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการบุคลากร [25 กค. 2561] ดาวน์โหลด 557

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากร [25 กค. 2561] ดาวน์โหลด 85