ดาวน์โหลดฟอร์ม

Download form

งานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มการลา 
 

ใบลา

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 1 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [27 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 2339

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 2 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร [27 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 62

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 3 แบบใบลาพักผ่อน [27 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 1127

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 4 แบบใบลาอุปสมบท [27 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 48

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 5 แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย [27 ตค. 2559]ดาวน์โหลด 14

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 6 แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล [27 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 15

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 7 แบบใบลาติดตามคู่สมรส [27 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 37

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 8 แบบใบลาฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ [27 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 27

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 9 แบบใบขอยกเลิกวันลา [27 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 73

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 10 แบบใบขออนุญาตไปต่างประเทศ [27 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 471

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 11 แบบใบแจ้งการขาดงาน [27 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 48

ใบลาออก

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบฟอร์มขอลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 251

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (สำหรับข้าราชการ และลูกจ้างประจำ) [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด53

แบบคำขอลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ [07 สค. 2560] ดาวน์โหลด 27

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบรายงานความก้าวหน้าของการลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ [07 สค. 2560]ดาวน์โหลด 20

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขออนุมัติให้บุคลากรสายวิชาการลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ [07 สค. 2560]ดาวน์โหลด 50

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ [07 สค. 2560] ดาวน์โหลด 45

 
_______________________________________________________________ 
 
งานสรรหาและแต่งตั้ง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 
 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ [01 สค. 2561] ดาวน์โหลด 74

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png วช. 1.1 แบบฟอร์มการยื่นเรื่องเพื่อขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ [19 กย. 2560] ดาวน์โหลด 167

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png วช. 1.2 แบบฟอร์มการยื่นเรื่องเพื่อขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ [19 กย. 2560] ดาวน์โหลด 50

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png วช. 1.3 แบบฟอร์มการยื่นเรื่องเพื่อขอตำแหน่งศาสตราจารย์ [19 กย. 2560] ดาวน์โหลด 18

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png วช. 2 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งวิชาการ [19 กย. 2560] ดาวน์โหลด 101

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png วช. 3 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ [19 กย. 2560] ดาวน์โหลด 57

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png วช. 4.1 – ผศ แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)[19 กย. 2560] ดาวน์โหลด 52

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png วช. 4.2 – รศ แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์) [19 กย. 2560] ดาวน์โหลด 14

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png วช. 4.3 – ศ แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์) [19 กย. 2560] ดาวน์โหลด 6

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png วช. 5 แบบสรุปผลการประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ [19 กย. 2560]ดาวน์โหลด 85

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) [19 กย. 2560] ดาวน์โหลด 207

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ.04) [19 กย. 2560]ดาวน์โหลด 66

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบขอรับเงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการ [19 กย. 2560] ดาวน์โหลด 196

 
แบบฟอร์มการเปลี่ยนตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง และการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย [01 กย. 2559] ดาวน์โหลด 115

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย [01 กย. 2559] ดาวน์โหลด 44

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย [01 กย. 2559] ดาวน์โหลด 73

 
_______________________________________________________________ 
 
งานทะเบียนประวัติ
แบบฟอร์มเกี่ยวกับคำขอมีบัตรประจำตัว 
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ สำหรับพนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 406

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ สำหรับข้าราชการลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 107

 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับทะเบียนประวัติบุคลากร 
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบฟอร์มการขอใช้บริการของธนาคารเพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากรายบุคคล [09 พย. 2559]ดาวน์โหลด 40

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบกรอกประวัติอาจารย์พิเศษ (ปพ.01) [03 พย. 2559] ดาวน์โหลด 67

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอสำเนาแฟ้มประวัติ / สัญญาจ้างบุคลากร [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 358

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบกรอกประวัติบุคลากร [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 97

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 79

 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับหนังสือรับรองต่างๆ 
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 134

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการเป็นลูกจ้างประจำ [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 60

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการเป็นพนักงาน / รับรองเงินเดือน [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 977

 
แบบการจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ 
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png การตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ [31 กค. 2561] ดาวน์โหลด 4

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบเสนอขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [31 กค. 2561] ดาวน์โหลด 4

 
_______________________________________________________________ 
 
งานพัฒนาและสวัสดิการบุคลากร
แบบฟอร์มเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร 
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png ใบเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร ของพนักงานราชการ (กบค.09) [30 พค. 2561] ดาวน์โหลด 92

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าตรวจสุขภาพประจำปี ของพนักงานราชการ (กบค.08)[30 พค. 2561] ดาวน์โหลด 77

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยประจำถึงแก่ความตาย ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (กบค.07) [30 พค. 2561] ดาวน์โหลด 12

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png ใบเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (กบค.06) [30 พค. 2561] ดาวน์โหลด165

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าตรวจสุขภาพประจำปี ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (กบค.05) [30 พค. 2561] ดาวน์โหลด 168

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย(กบค.02) [15 มีค. 2561] ดาวน์โหลด 147

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอเพิ่มข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ เพื่อรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร (กบค.01) [15 มีค. 2561] ดาวน์โหลด 231

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานราชการถึงแก่ความตาย ของพนักงานราชการ (กบค.10)[24 มค. 2561] ดาวน์โหลด 4

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานราชการถึงแก่ความตาย(กบค.04)[24 มค. 2561] ดาวน์โหลด 10

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอเพิ่มข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลพนักงานราชการ เพื่อรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร(กบค.03) [24 มค. 2561] ดาวน์โหลด 34

 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอรับทุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขอเบิกทุนการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ(.Doc) [16 กค. 2561] ดาวน์โหลด 1

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอเบิกทุนการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ(.Pdf) [16 กค. 2561] ดาวน์โหลด 118

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอเบิกทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (.Pdf) [16 กค. 2561] ดาวน์โหลด 5

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขอเบิกทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (.Doc) [16 กค. 2561] ดาวน์โหลด 148

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ (สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) (.Pdf) [09 กค. 2561] ดาวน์โหลด 7

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ (สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) (.Doc) [09 กค. 2561] ดาวน์โหลด 12

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอทุนการนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [18 เมย. 2561] ดาวน์โหลด 154

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขอรับทุนสนับสนุนศึกษา จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (word) [23 สค. 2560] ดาวน์โหลด 57

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอรับทุนสนับสนุนศึกษา จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (pdf) [23 สค. 2560] ดาวน์โหลด 89

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบรายงานผลการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ [07 มิย. 2560] ดาวน์โหลด 60

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png สัญญายืมเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร [18 มค. 2560] ดาวน์โหลด 125

 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ 
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อ [02 กค. 2561] ดาวน์โหลด 16

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อ [02 กค. 2561] ดาวน์โหลด 10

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขออนุญาตสมัครสอบศึกษาต่อ [18 มิย. 2561] ดาวน์โหลด 5

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขออนุญาตสมัครสอบศึกษาต่อ [18 มิย. 2561] ดาวน์โหลด 3

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย [19 กค. 2560] ดาวน์โหลด 50

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขอปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย [08 พค. 2560] ดาวน์โหลด 29

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขอเพิ่มวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย [06 มิย. 2559] ดาวน์โหลด 59

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอเพิ่มวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย [04 พค. 2559] ดาวน์โหลด 75

 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานประกันสังคม 
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 18

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 (ด้านหลัง) [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 6

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีทันตกรรม สปส. 2-16 [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 25

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม กรณีค่าคลอดบุตรเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ค่าทำศพ เงินสงเคราะห์บุตร เงินบำเหน็จ-บำนาญ ชราภาพ) สปส. 0-01 [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 21

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ประกันตน สปส. 6-10 [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 21

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบมอบฉันทะ [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 35

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 9

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอรับเงินทดแทนที่ได้ทดลองจ่ายคืน [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 10

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล สปส. 9-02 [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 49

 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับคำขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการบุคลากร 
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png สัญญากู้เงินสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [25 กค. 2561] ดาวน์โหลด 262

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการบุคลากร [25 กค. 2561] ดาวน์โหลด 300

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากร [25 กค. 2561] ดาวน์โหลด 3