Project/Statistics

Project and Statistics

 25532554255525562557255825592560
Academics11000001
Research13410246
Training04044422
Event00100002
Consultant00221200
Seminar11310000
3910858611
60
ลำดับลักษณะชื่อโครงการแหล่งทุนวันที่เริ่ม 
1Academicsเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนมรภ.ชม.มิถุนายน 25532553
2SeminarWorkshop of Alternative and Renewable Energy for Sustainability "Exploring Technologies for Building a Green City" (WARES2010)ONRG, USAธันวาคม 25532553
3Researchโครงการปรับปรุงระบบส่งข้อมูลสถานีแสงอาทิตย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้กระทรวงพลังงานธันวาคม 25532553
4Trainingโครงการเมืองสีเขียว (การอบรมปุ๋ยหมักชีวภาพ)มรภ.ชม.มีนาคม 25542554
5Trainingโครงการพลังงานทดแทน (อบรมเซลล์แสงอาทิตย์)มรภ.ชม.มีนาคม 25542554
6Researchโครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพชุมชนของตำบลสะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่วช.เมษายน 25542554
7Academicsเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม และ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษามรภ.ชม.มิถุนายน 25542554
8Trainingโครงการอบรมเซลล์แสงอาทิตย์แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียมรภ.ชม.กรกฏาคม 25542554
9Trainingบริการชุมชนด้าน Green Living ด้าน การทำเตาชีวมวลมรภ.ชม.กรกฏาคม 25542554
10Researchโครงการห้องเรียนประหยัดพลังงาน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวช.สิงหาคม 25542554
11ResearchPV Low Power DC Community Power GridONRG, USAกันยายน 25542554
12SeminarWorkshop of Alternative and Renewable Energy for Sustainability "Exploring Smart Community" (WARES2011)NEDO, Japan; ONRG, USAธันวาคม 25542554
13Researchโครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ต.สะลวง อ.แม่ริม โดยใช้มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์วช.March 12, 20362555
14Researchการพัฒนาถนนรีไซเคิลเพื่อลดขยะพลาสติกมรภ.ชม.มิถุนายน 2555 2555
15Researchการพัฒนาห้องเรียนต้นแบบด้วยโฟม EPSมรภ.ชม.มิถุนายน 2555 2555
16Consultantโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานประยุกต์สำหรับการศึกษานอกระบบและหรืออาชีวศึกษากระทรวงพลังงานสิงหาคม 25552555
17Researchโครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำด้วยระบบสายส่งไฟฟ้าชุมชน จากพลังงานทดแทนกระทรวงพลังงานกันยายน 25552555
18EventGreenEXPO 2012: World Green City & Eco-Product Exhibition 2012มรภ.ชม.ธันวาคม 25552555
19Consultantโครงการ 10 ปี นโยบายพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน กิจกรรมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านพลังงานกระทรวงพลังงานMarch 25, 20362555
20SeminarThe 3rd Workshop on Alternative and Renewable Energy for Sustainability “Decentralized Power Solution for Community and Islands”ONRG, USAธันวาคม 25552555
21Seminarโครงการสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย – เยอรมนี เรื่อง Renewable Energy and Energy Efficiency for Green Cityวช.; DFG, Germanyธันวาคม 25552555
22Seminarการประชุมสัมมนาพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5TRECธันวาคม 25552555
23Trainingโครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ำด้วยพลังงานทดแทนวช.กุมภาพันธ์ 25562556
24Consultantโครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 2กกพ.พฤษภาคม 25562556
25TrainingThai-German Advance Renewable Energy Training CourseGermany Embassyกันยายน 25562556
26SeminarAPEC Smart DC Community Power Opportunity AssessmentAPEC Secretariatกันยายน 25562556
27ResearchPV-Biodiesel Hybrid-DC Microgrid for CommunityONRG, USAตุลาคม 25562556
28Trainingโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.เขาเจ้า อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัดพฤศจิกายน 25562556
29Consultantโครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 3กกพ.พฤศจิกายน 25562556
30Trainingการศึกษาศักยภาพพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ธันวาคม 25562556
31Trainingโครงการ Authorized Business Incubators ครั้งที่ 2 สกอ.มีนาคม 25572557
32Trainingโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ วช.มิถุนายน 25572557
33Trainingโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์วช.มิถุนายน 25572557
34Trainingโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์กรมราชองครักษ์มิถุนายน 25572557
35Consultantโครงการประชาสัมพันธ์แผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติกกพ.กรกฎาคม 25572557
36Consultantโครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและการมีส่วนร่วม ในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 7กกพ.เมษายน 25582558
37Trainingโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวด้วยเครื่องสีข้าวขนาดเล็กวช.May 2, 20362558
38Trainingโครงการถวายความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและจัดทำระบบบ่อก๊าซชีวภาพให้แก่วัดป่ากาญจณาราม จ.นครพนมมรภ.ชม.May 4, 20362558
39Trainingโครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเทศบาล ต.เหมืองง่า จ.ลำพูนApril 30, 20362558
40Trainingโครงการ ส่งเสริมการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สู่ชุมชน อบต. โป่งน้ำร้อน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่มรภ.ชม.April 30, 20362558
41Researchโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับชุมชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริมกระทรวงพลังงานพฤษภาคม 25582558
42ResearchNICOP-High Efficient Smart Home Integrated with DC AppliancesONRG, USAกันยายน 25582558
43Consultantโครงการกำกับติดตามประเมินผลมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้าใน 13 เขตกกพ.May 13, 20362558
44ResearchSmall and Medium Photovoltaic System Database in the APEC RegionAPEC Secretariatมกราคม 25592559
45ResearchBest Practice of Wind Energy Development in APEC RegionAPEC Secretariatมีนาคม 25592559
46Trainingโครงการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์มรภ.ชม.เมษายน 25592559
47Trainingโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีถนนรีไซเคิลเพื่อลดขยะพลาสติกใน 4 ภูมิภาควช.พฤษภาคม 25592559
48Researchการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลจากขยะกระดาษวช.กรกฎาคม 25592559
49Researchการผลิตถ่านไม้และปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษชีวมวลวช.กุมภาพันธ์ 25592559
50Researchการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเศษใบไม้ (อาร์ดีเอฟ 5) มรภ.ชม.May 27, 20362560
51Eventพิธีฉลองครบรอบการก่อตั้ง 7 ปี ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียมรภ.ชม.May 29, 20362560
52Eventพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 700 กิโลวัตต์มรภ.ชม.May 29, 20362560
53Trainingโครงการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มรภ.ชม.June 1, 20362560
54Researchการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชันสำหรับงานธุรการมรภ.ชม.June 1, 20362560
55Researchการพัฒนาระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับระบบปั๊มสารสะลาย และระบบควบคุมอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์มรภ.ชม.June 1, 20362560
56Researchระบบแสดงข้อมูลการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับสถานีผลิตไฟฟ้าเซลล์อาทิตย์ ขนาด 25 กิโลวัตต์มรภ.ชม.June 1, 20362560
57Academicsปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน (Dual Degree)มรภ.ชม.มิถุนายน 25602560
58ResearchDistributed Generations and Load Monitoring Platform for Community Power SystemONRG, USAกันยายน 25602560
59Researchรูปแบบการบูรณาการ Smart Community และเทคโนโลยี Micro Smart Grid ที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนของประเทศไทยสนพกันยายน 25602560
60Trainingโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน และลดปัญหาการเผาในที่โล่งแจ้งในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่วช.ตุลาคม 25602560