โครงการที่จัดทำ/การถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการที่จัดทำ/การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ปีลำดับผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา
20131Vonasorn, A., Chuntranuluck, S., Setthapun, W., & Rakwichian, W. (2013). Development of Mouth Care Product Mixing with Boesenbergia Pandurata Extract for Inhibiting of Streptococcus Mutans. Asian Journal of Applied Science, 6(2), 90.
20141Mensin, Y., Setthapun, W., & Rakwichian, W. (2014). Simulation for the management of power exchange and payment between renewable energy and electric utility network. Energy Procedia, 56, 394-405.
20151Chandrucka, S., Tantranont, N., & Suwan, M. (2015). Green Management Model for Eco-farm in Thailand. Universal Journal of Management, 3(8), 309-317.
20152Tarapituxwonga, S., Tantranont, N., & Duangphastrab, C. (2015). Production Process Improvement Using Value Stream Mapping: A Case Study of Organic Firms in Thailand. FEU Academic Review, 8(2), 128 – 145.
20153Chaibuth, D., Thongboonnak, K., Sankas, S., & Tantranont, N. (2015). The success factors in applying the use of information technology for collaborative learning development via online social network. Valaya Alongkorn under Royal Patronage Research and Development Journal, 10(2), 1-11.
20161Mensin, Y., Rakwichian, W., Setthapun, W., & Chokmaviroj, S. (2016). Development of a novel software to identify the real-time energy (kWh) flows among multiple loads and sources including renewables in a smart grid. Applied Mechanics and Materials, 839, 107-113.
20162Srikaew, S., Setthapun W., & Ninsonti, H. (2016). PV-Biodiesel Hybrid-DC Grid for Chiang Mai World Green City Community Model. Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi “Science and Technology”, 15(2), 7-13.
20163Mahatthanachai, C., Malaivongs, K., Tantranont, N. & Boonchieng, E. (2016). Thai Word Segmentation Technique for Solving Unknown Words and Ambiguous Words Using Rules-Based and Surrounding Contextual Clues. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University , 6(1), 1 – 15.
20164เสริมศักดิ์ อาษา และทัตพร คุณประดิษฐ์ (2559). ผลของเวลากักเก็บ พื้นที่ และฤดูกาล ในการกาจัดไนโตรเจนรวมและออโธฟอสเฟตในระบบบาบัดแบบบึงประดิษฐ์ชนิดเกาะลอยน้า. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, 8(8), 15-20.
20165Asadathorn, P., Setthapun, W., Rakwichian, W. & Kusolsatit, T., & (2016). Development of growing media from sugar industrial waste. Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi “Science and Technology”, 15(2), 14-21.
20166Mahatthanachai, B., Ninsonti, H . & Tantranont, N. (2016). A Study of Factors Influencing Student Dropout Rate Using Data Mining. The Golden Teak: Humanity and Social Science Journal, 22 (Special Issue), 46 – 55.
20171Pinngarm, P., Ninsonti, H., Pavasant, P., Jesdapipat, S., & Setthapun, W. (2017). Scenario Analysis for Green City Model: Case Study of Chiang Mai World Green City Model, Thailand. IIRE International Journal of Renewable Energy, 12(1), 23 – 36.
20172Mensin, P., Kijsanayothin, P., & Setthapun, W. (2017). Scalable Data Integration System using REST. Walailak Journalof Science and Technology, 14(4), 299-313.
20173Nirunsin, R., Setthapun, W., Dussadee, N., & Ninsonti, H. (2017). Enhancement of Household Biogas Production by Solar Collector and Solar Greenhouse. IIRE International Journal of Renewable Energy, 12(1), 103-116.
20174เวชสวรรค์ หล้ากาศ, วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ และ ไกรสร ลักษณ์ศิริ (2560). กระบวนการสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกในชุมชน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 12 ( 1 ) 41-53.
20175Takran, T., Chartrungruang, B., & Tantranont, N. (2017). Constructing a Thai Homestay Standard Assessment Model by Implementing a Decision Tree Technique. International Journal of the Computer, the Internet and Management, 25(2), 106-112.
20176Boonyuhong, B., Pattarapremcharoen, M., Maneechot, P., & Tantranont, N. (2017). A Guideline for Forest Development to Promote Mini-Hydropower: a Case Study in 4 Community Forests in Lampang Province. International Journal of the Computer, the Internet and Management, 25(2), 128-134.
20177Tarapitakwong, J., Chartrungruang, B., & Tantranont, N. (2017). A Classification Model for Predicting Standard Levels of OTOP’s Wood Handicraft Products by Using the K-Nearest Neighbor. International Journal of the Computer, the Internet and Management, 25(2), 135-141.
20178Inchai, M., Kungwon, S., Nunthasen, W., & Tantranont, N. (2017). Valuation of Recreational Benefits of Natural Tourism Sites : A Case Study of the Decline in Quality of Tourism Sites in Mae Wang District, Chiang Mai Province, Thailand. Journal of Economics Chiang Mai University. 21(1), 31-52.
20179Poonpolsub, S., Jakrawatana, N., Pattarapremcharoen, M. and Setthapun, W. (2017). Carbon Footprint Reduction from Bangkok Urban Home Vegetable Garden. IIRE International Journal of Renewable Energy, 12(2), 75-86.
201710Kamching, R., Pattarapremcharoen, M., Nirunsin, S. & Setthapun, W., (2017). Spatial Mapping Analysis for Renewable Energy Agricultural Water System of Small Community Farm. IIRE International Journal of Renewable Energy, 12(2), 39-51.
2017รอตีพิมพ์Prayoon Chaibutr. International Journal of the Computer, the Internet and Management, 25(3) (Accepted)
2017รอตีพิมพ์Akarat Panyatep, International Journal of the Computer, the Internet and Management, 25(3),
2017รอตีพิมพ์Jermkwan Rachusanti, International Journal of the Computer, the Internet and Management (IJCIM) Volume 25, No. 3 (September – December 2017) Internet Association, Bangkok
2017รอตีพิมพ์Srisamran, J., International Journal of the Computer, the Internet and Management, 26(1),
2017รอตีพิมพ์ธีรศิลป์ กันทา วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2017รอตีพิมพ์Inchai, M. Journal of Environment and Tourism Analyses (JETA) Volume 5 No. 1 (2017) Faculty of Geography, University of Bucharest, Romania
2018รอตีพิมพ์เดือนฉาย ชัยบุตร วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม -มิถุนายน 2561
2018รอตีพิมพ์ทวีศักดิ์ ทวีวิทยาการ (2561) Hybrid Water Pumping System for Natural Water Resources วารสาร มทร.อีสาน 11(1)