700 kW

700 kW

700 kW

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประจำปี 2557 ให้ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการตามแนวพระราชดำริ
            กอ.รมน. ร่วมกับมูลนิธิเอเชียพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีความเห็นว่าพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดตั้งสถานีผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 70กิโลวัตต์ ประกอบกับอาจารย์และนักวิจัยของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางด้านระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทางคณะดำเนินงานจึงเห็นสมควรให้จัดตั้งสถานีผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 70กิโลวัตต์ เพื่อส่งเสริมให้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ เป็นพื้นที่ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้แก่ชุมชนทั่วไปในเขตภาคเหนือ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านสถานีผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับชุมชนขนาด702 kW

2. เพื่อเป็นศูนย์การวิจัยการใช้พลังงานไฟฟ้าจากสถานีผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 702 kW
3. เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย
ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นศูนย์การฝึกอบรมด้าน On-Ground Solar Farm เหมาะสำหรับเป็นต้นแบบพลังงานชุมชน
2. สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 1,000,000 หน่วยต่อปี เพื่อนำมาใช้ภายในมหาวิทยาลัย
3. สามารถลดภาระค่าไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยได้ถึง 4,000,000 บาทต่อปี (กำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้าเป็น บาทต่อหน่วย)
4. ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 500 ตันคาร์บอน

อุปกรณ์ของสถานีผลิตไฟฟ้า

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวม (Polycrystalline Solar Module) ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current)

2. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverterทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ขนาด 220 V     50 Hz เพื่อให้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วๆ ไปภายในอาคาร

 

3. หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformerทำหน้าที่เปลี่ยนพิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้มีขนาดแรงดันไฟฟ้าตามที่ต้องการ เพื่อส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าจากวงจรหนึ่งไปยังอีกวงจร

 

หลักการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 702 กิโลวัตต์ เป็นระบบที่มีการเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าอยู่ 2 ทาง ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์และระบบจำหน่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 702 กิโลวัตต์ จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ได้ดังต่อไปนี้

(1)    ช่วงเวลากลางวัน เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง หลังจากนั้นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ แล้วใช้หม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงของมหาวิทยาลัย ซึ่งวิธีการนี้สามารถลดภาระค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยในช่วงเวลากลางวันได้

(2)    ช่วงเวลากลางคืน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ดังนั้นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะหยุดทำงานเองโดยอัตโนมัติ  ส่วนภาระทางไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว