Conference/Workshop

 ปีชื่อโครงการแหล่งทุนหมายเหตุลักษณะโครงการ
12010การจัดประชุมสัมมนานานาชาติ Workshop of Alternative and Renewable Energy for Sustainability "Exploring Technologies for Building a Green City" (WARES2010)Office of Naval Research Global, USAเสร็จสิ้นการจัดประชุมสัมมนานานาชาติโดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้นจาก 10 ประเทศ ในด้านพลังงานทดแทน green technology ในส่วนของเทคโนโลยีและนโยบาย
22010โครงการที่ปรึกษาระบบส่งข้อมูลแสงอาทิตย์กระทรวงพลังงานเสร็จสิ้นการปรับปรุงระบบส่งข้อมูลแสงอาทิตย์เพื่อสามารถส่งข้อมูล online ได้ ของหน่วยวัด 4 หน่วยของกระทรวงพลังงาน
32011การจัดประชุมสัมมนานานาชาติ Workshop of Alternative and Renewable Energy for Sustainability "Exploring Smart Community" (WARES2011)New Energy and Industrial Technology Development Organization, Japan, ONRG GRANT N62909-12-1-1107เสร็จสิ้นการจัดประชุมสัมมนานานาชาติโดยมีผู้บรรยายผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้นจาก 15 ประเทศ ในด้านพลังงานทดแทน smart grid ในส่วนของเทคโนโลยีและนโยบาย ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวน 100 คน
42011โครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพชุมชนของตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสร็จสิ้นการวิจัยเรื่องระบบก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชนขนาดเล็ก โดยมีการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของชุมชน
52011การออกแบบเพื่อกายภาพบำบัดและสร้างดัชนีระบบนิเวศ ระยะที่ 3สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสร็จสิ้นการวิจัยเป็นการประยุกต์องค์ความรู้เพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลองค์รวมในการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
62011PV Low Power DC Community Power GridOffice of Naval Research Global, USAเสร็จสิ้นThe main objective of this project is to design a stable, efficient and affordable community DC power grid system with low voltage from PV. This work will demonstrate the efficiency in DC power generation and minimization of energy loss when compare to AC power grid.
72012นิทรรศการเชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเสร็จสิ้นสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนต้นแบบของการดำรงชีวิตยุคใหม่ และใช้เป็นสถานศึกษาดูงาน จัดประชุมสัมมนา
82012โครงการ 10 ปี นโยบายพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน กิจกรรมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านพลังงานกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)เสร็จสิ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่บทบาทหน้าที่และความสำเร็จในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ จึงเห็นควรจัดทำโครงการ 10 ปี เพื่อศึกษาวิเคราะห์นโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต นโยบายพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน ซึ่งจะสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน และเพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และระดมความคิดในการแก้ปัญหาด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติ
92012The 3rd Workshop on Alternative and Renewable Energy for Sustainability “Decentralized Power Solution for Community and Islands”Office of Naval Research, CSP Grant, USAเสร็จสิ้นThe main objective of the workshop is to bring together experts from various fields to solve a specific scenario relating to the Country’s Community or Island Power and Renewable Energy Integration.
102012โครงการสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย – เยอรมนี เรื่อง Renewable Energy and Energy Efficiency for Green Cityสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft, Germanyเสร็จสิ้นเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ด้านพลังงาน สร้างเครือข่ายทางวิชาการและบุคลากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและเยอรมนี ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนนักวิจัยของสองประเทศ
112012การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 5 “พลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย”Thailand Renewable Energy for Communityเสร็จสิ้นสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านพลังงานทดแทนและวิสาหกิจชุมชนระหว่างหน่วยงานและชุมชน ประมวลและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและวิสาหกิจของชุมชนสู่สาธารณะ
122012โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานประยุกต์สำหรับการศึกษานอกระบบและหรืออาชีวศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเสร็จสิ้นการพัฒนาหลักสูตรด้านพลังงานสำหรับการศึกษานอกระบบและอาชีวศึกษา โดยการศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนด้านพลังงานสำหรับการศึกษา นอกระบบและหรืออาชีวศึกษาของไทยและต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ แล้วประชุมระดมความคิดระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อร่วม กันจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนพลังงาน ตลอดจนจัดอบรมสัมมนาให้แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการ สอนด้านพลังงาน
132012โครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำด้วยระบบสายส่งไฟฟ้าชุมชน จากพลังงานทดแทนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานเสร็จสิ้นสร้างรูปแบบการพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำด้วยการพึ่งพาตนเองของชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านพลังงานทดแทนการเกษตร
142012โครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนงานกำกับกิจการพลังงาน ในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 2สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)เสร็จสิ้นการจัดเวทีสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงาน บทบาทภารกิจในงานกำกับกิจการพลังงาน และสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมงานเวทีฯ เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในกิจการพลังงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผู้ใช้พลังงานในพื้นที่เขต 2 จำนวน 8 จังหวัด ตลอดจนการประสานและตอบชี้แจงประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นำมาพัฒนางานกำกับกิจการพลังงาน
152013โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ำด้วยพลังงานทดแทนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เสร็จสิ้นมุ่งเน้นการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ำด้วยพลังงานทดแทนแก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 5 แห่ง เพื่อให้เป็นศูนย์เครือข่ายการขยายผลและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านพลังงานทดแทนของชุมชน
162013Thai-German Advance Renewable Energy Training CourseUniversity of Applied Sciences, Berlin, Germany และ Hamburg University of Technology เสร็จสิ้นสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Applied Sciences, Berlin, Germany และ Hamburg University of Technology จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านพลังงานทดแทน (พลังงานชีวมวล) ระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อว่า“Thai – German Advance Renewable Energy Training Course” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเรียนรู้และพัฒนาความคิดด้านพลังงานทดแทน (พลังงานชีวมวล) เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาพลังงานชีวมวลขั้นพื้นฐานและสามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงานชีวมวลขั้นสูงต่อไปได้ ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน (พลังงานชีวมวล) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก จำนวน ๒ ท่าน คือ Prof. Dr-Ing. Mirko Barz จาก University of Applied Sciences, Berlin, Germany และ Prof. Dr-Ing. Martin Kaltschmitt จาก Hamburg University of Technology, Germany มาเป็นผู้บรรยาย
172012การพัฒนาถนนรีไซเคิลเพื่อลดขยะพลาสติกในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เสร็จสิ้นการศึกษาเทคโนโลยีการพัฒนาถนนด้วยขยะถุงพลาสติก เพื่อสามารถนำมาถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ โดยสร้างต้นแบบถนนบริเวณ Chiang Mai World Green City
182012การพัฒนาห้องเรียนต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เสร็จสิ้นศึกษารูปแบบของลักษณะห้องเรียนที่เหมาะสมสำหรับบัณฑิตศึกษา เพราะส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
192013PV-Biodiesel Hybrid-DC Microgrid for CommunityOffice of Naval Research Global, NICOP Grant, USAเสร็จสิ้นThe Main objectives of the research are to 1) Develop and evaluate a PV-Biodiesel hybrid DC microgrid system 2) Design and evaluate a flexible power supply controller for the DC microgrid 3) Develop software to control and manage power supplies, load demand, and battery storage 4) Develop simulation software for the hybrid DC microgrid system
202013APEC Smart DC Community Power Opportunity Assessment (EWG 06 2013A)APEC Secretariatเสร็จสิ้นIdentifying and reviewing best practices and opportunities for DC Power Systems in the APEC region
212012โครงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เสร็จสิ้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ และวิเคราะห์ หาแนวทางในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
222013โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.เขาเจ้า อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัดเสร็จสิ้นโครงการ CSR ของบริษัทดูปองท์ เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดไฟฟ้า
232013การศึกษาศักยภาพพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)เสร็จสิ้นเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานทดแทนในพื้นที่เป้าหมายในภาคเหนือ ต.แม่ทา อ.แม่ออก จ.เชียงใหม่ (จำนวน 6 หมู่บ้าน) เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดการนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพึ่งพาพลังงานทดแทนจากแหล่งวัตถุดิบภายในท้องถิ่น
242013โครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนงานกำกับกิจการพลังงาน ในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 3 ปีงบประมาณ 2557สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)เสร็จสิ้นการจัดเวทีสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงาน บทบาทภารกิจในงานกำกับกิจการพลังงาน และสิทธิของผู้ใช้พลังงานให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมงานเวทีฯ เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในกิจการพลังงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผู้ใช้พลังงานในพื้นที่เขต 3 ตลอดจนการประสานและตอบชี้แจงประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นำมาพัฒนางานกำกับกิจการพลังงาน
252014โครงการกิจกรรม ABI (Authorized Business Incubators) สาธิตเพื่อพัฒนาและคัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง ครั้งที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนตั้งตัวได้ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557เสร็จสิ้นเป็นหน่วยเพื่อคัดกรองและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาที่มีศักยภาพ เพื่อฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจ และแผนธุรกิจ ด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน และธุรกิจสีเขียว เพื่อเสนอขอรับเงินกู้ยืมเพื่อสร้างหรือต่อยอดทางธุรกิจจากกองทุนตั้งตัวได้และสถาบันการเงิน โดยหน่วย ABI จะมีหน้าที่ประสานการจัดหาผู้เชี่ยวชาญและแหล่งการเงินที่เหมาะสมให้แก้ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ให้คำแนะนำ สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือ การดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะของผู้เข้าร่วมให้บรรลุเป้าหมาย
262014โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เสร็จสิ้นข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2557
272014โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เสร็จสิ้นข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์สู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2557
282014โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำนักงานกิจการพิเศษ กรมราชองครักษ์เสร็จสิ้นกรมราชองครักษ์ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของหน่วยงาน จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเป็นต้นแบบของชุมชนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
292014โครงการประชาสัมพันธ์แผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2557 ภายใต้งานบริหารแผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงานเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)เสร็จสิ้นการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์แผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2557 ภายใต้งานบริหารแผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงานเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จะจัดขึ้นรวมทั้งสิ้น 8 เวที โดยครอบคลุมพื้นที่ผู้ใช้พลังงานทั้ง 13 เขต ทั่วประเทศ ซึ่งตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมเวทีจากทุกภาคส่วนเวทีละ 350 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2,800 คน ประกอบด้วยผู้ใช้พลังงาน ผู้ประกอบกิจการพลังงาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
302015โครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนงานกำกับกิจการพลังงาน ในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 7 ปีงบประมาณ 2558สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)เสร็จสิ้นการจัดเวทีสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงาน บทบาทภารกิจในงานกำกับกิจการพลังงาน และสิทธิของผู้ใช้พลังงานให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมงานเวทีฯ เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในกิจการพลังงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผู้ใช้พลังงานในพื้นที่เขต 7 ตลอดจนการประสานและตอบชี้แจงประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นำมาพัฒนางานกำกับกิจการพลังงาน
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวด้วยเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
312016โครงการกำกับติดตามประเมินผลมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้าในเขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงาน 13 เขตพื้นที่ ปีงบประมาณ 2559สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)เสร็จสิ้น
322015โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับชุมชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริมกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปี 2557 (ได้รับระบบมูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท)เสร็จสิ้นการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 700 kW นี้ จะสามารถส่งเสริมให้พื้นที่เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ชุมชนทั่วไปในเขตภาคเหนือได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนตามแนวพระราชดำริ
332015NICOP-High Efficient Smart Home Integrated with DC AppliancesOffice of Naval Research (งบประมาณ 50,000 USD ~ 1,733,275 บาท)ระหว่างดำเนินการThe main objective of the research is to 1) Develop all characteristic loads to be DC devices and integrate electric vehicle to energy storage and supply source; 2) Measure and transmit energy consumption for each appliance; 3)  Control operation algorithm for maximum energy efficiency and develop display and user interface system to reduce energy consumption.
342016 APEC Secretariatระหว่างดำเนินการ
352016Case Studies on the Best Practice of Wind Energy Development in APEC Region (EWG24 2015A)APEC Secretariatเสร็จสิ้น
362016โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีถนนรีไซเคิลเพื่อลดขยะพลาสติกใน 4 ภูมิภาคสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างดำเนินการ
372016การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลจากขยะกระดาษสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ระหว่างดำเนินการ
382016การผลิตถ่านไม้และปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษชีวมวลสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ระหว่างดำเนินการ
392017การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเศษใบไม้ (อาร์ดีเอฟ 5) เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ระหว่างดำเนินการ
402017การพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชันสำหรับงานธุรการภายในวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ระหว่างดำเนินการ
412017การพัฒนาระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับระบบปั๊มสารสะลาย และระบบควบคุมอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ระหว่างดำเนินการ
422017ระบบแสดงข้อมูลการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับสถานีผลิตไฟฟ้าเซลล์อาทิตย์ ขนาด 25 กิโลวัตต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ระหว่างดำเนินการ
432017โครงการรูปแบบการบูรณาการ Smart Community และ เทคโนโลยี Micro Smart Grid ที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนของประเทศไทยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้เซนต์สัญญาแล้ว และเริ่มดำเนินการวิจัย
44Distributed Generations and Load Monitoring Platform for Community Power SystemOffice of Naval Research Global, NICOP Grant, USAได้รับงบประมาณแล้ว และเริ่มดำเนินการวิจัย
45การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนและลดปัญหาการเผาในที่โล่งแจ้งในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560ได้รับการอนุมัตแล้ว และ ระหว่างดำเนินการเซนต์สัญญา
46การจัดการความรู้ในการแปรรูปขยะจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพในพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2561ผ่านรอบแรก และจะไปนำเสนอโครงการวันที่ 24 ตุลาคม