หน้าแรก

เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET)

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความกังวลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างมากและการใช้พลังงานทดแทน ดังนั้นเชียงใหม่เวิลด์กรีนซิตี้เป็นโครงการหลักในการพัฒนาชุมชนสีเขียวซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการวิทยาลัยพลังงานทดแทนศูนย์การวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสำนักงานป้องกันการเปลี่ยนแปลงและศูนย์ธุรกิจ Eco-product จังหวัดเมืองเชียงใหม่โลกสีเขียวยังเป็นชุมชนรูปแบบครั้งแรกในโลกที่ถูกนำมารวมกับธรรมชาติใช้พลังงานทดแทนเทคโนโลยีสีเขียวและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเต็มที่ CMWC ตั้งอยู่ในพื้นที่ 500ไร่ของ วิทยาเขตแม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เน้นการเรียนการสอนและการทำวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการสร้างชุมชนต้นแบบที่ Chiang Mai World Green City วิทยาเขตแม่ริม อ.แม่ริม. จ.เชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนสีเขียวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

หลักสูตร

       adiCET มีความมุ่งมั่นในการบูรณาการด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน
       “เรียนกับเรามีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการเรียนและวิจัย”

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563

สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
National Chin-Yi University of Technology, Taiwan Master of Science in Refrigeration Air-Conditioning and Energy Engineering​

Feng Chia University, Taiwan Master's Program of Green Energy Science and Technology

บริการวิชาการสู่ชุมชน

adiCET Project

ทุนวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ “ดิฉันได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านระบบเครือข่ายก๊าซชีวภาพชุมชน สำหรับชุมชนแม่ทา ด้วยการสนับสนุนจากโครงการของ ปตท. และ ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภ…

นางสาวภูษิตา ไชยสมบัติ

“ผมได้พัฒนาถนนรีไซเคิลจากขยะถุงพลาสติก โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และได้รับทุนวิจัยต่อยอดอีกมากมายเพื่อสร้างต้นแบบของถนนรีไซเคิลใน 4 ภาคของประเทศไท…

ผศ. ดร. เวชสวรรค์ หล้ากาศ

ทุนวิจัยของ Office of Naval Research, USA ผมได้รับทุนการเรียนและการวิจัยด้าน DC Smart Plug และ Smart Home จาก Office of Naval Research, USA และจากการวิจัยของผม ผมได้รับรางวัลนำเสนอยอดเยี่ยมของ ASEAN S…

นายนรากรณ์ ส่งกิติโรจน์

ทุนวิจัยของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน “งานวิจัยของผมเรื่องระบบสื่อสารและควบคุมระบบ Smart Grid ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงพลังงาน และผลงานของผมได้นำไปใช้ในการควบคุมระบ…

ดร. ยอดธง เม่นสิน

ผมได้รับทุนการเรียนและการวิจัยจาก Office of Naval Research, USA และ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อทำวิจัยด้าน DC Smart Grid และ Low Carbon Society และจากการวิจัยของผมทำให้เ…

ดร.สุชัจจ์ ศรีแก้ว

ทุนวิจัยของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน “จากงานวิจัยของผมเรื่องธนาคารพลังงานชุมชน ผมได้ทำงานวิจัยร่วมกับชุมชนตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน และผมได้ร…

ดร. ธีรศิลป์ กันธา

ทุนวิจัยของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน “งานวิจัยด้านระบบก๊าซชีวภาพครัวเรือนได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน อีกทั้งยังมีความร่วมมือและไ…

ดร. รจพรรณ นิรัญศิลป์

Counters

นักศึกษา adiCET
+
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
โครงการพัฒนาชุมชน
+
ผู้เยี่ยม