Admissions

admissions

📍📍ข่าวประกาศ📍📍
adiCET เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท-เอก #หลักสูตรพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน มีทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

📍ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

🖊ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง สถานที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ตึก27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พฤษภาคม 2563

☎️สอบถามโทร. 053-88-5990-9
http://www.graduate.cmru.ac.th

adiCET:
(+66)62-310-4908,(+66)80-131-4274