ทุนสนับสนุน

ทุนสนับสนุน

แนวปฏิบัติการขอทุนสนับสนุนการศึกษาผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistantship) และการรายงานผลสำหรับผู้ช่วยนักวิจัย

ลักษณะทุนสนับสนุนการศึกษาผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistantship)
1. Full Research Assistantship สำหรับนักศึกษาเต็มเวลาเท่านั้น
     1.1. สนับสนุนค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
         1.1.1. ปริญญาเอก 3 ปี 40,000 บาทต่อภาคการศึกษา
         1.1.2. ปริญญาโท 2 ปี 18,000 บาทต่อภาคการศึกษา
     1.2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว
         1.2.1. ปริญญาเอก 12,000 บาทต่อเดือน
         1.2.2. ปริญญาโท 10,000 บาทต่อเดือน
     1.3. สนับสนุนค่าวิจัย
     1.4. สนับสนุนค่านำเสนอผลงานวิจัย

2. Partial Research Assistantship
     2.1. สนับสนุนค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
         2.1.1. ปริญญาเอก 3 ปี 40,000 บาทต่อภาคการศึกษา
         2.1.2. ปริญญาโท 2 ปี 18,000 บาทต่อภาคการศึกษา หรือ
     2.2. สนับสนุนค่าวิจัยและสนับสนุนค่านำเสนอผลงานวิจัย 

ขั้นตอนการขอทุน
ผู้ขอทุนส่งหนังสือความประสงค์ในการขอทุนและหลักฐานที่สำนักงานวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน หรือ อีเมลที่ adicet@cmru.ac.th และโทรแจ้ง คุณอานนท์ ผัดแปง
ที่ 080-131-4274

1. แนบหลักฐาน
     1.1. Concept Paper (เอกสารเชิงหลักการ)
     1.2. Statement of Purpose (เอกสารแนะนำตัวเอง)
     1.3. CV (ประวัติทางการศึกษา)
     1.4. 2 Recommendation Letters (หนังสือรับรอง)
     1.5. Copy of Transcript (สำเนารายงานผลการเรียน)
     1.6. Copy of National ID or Passport (สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง)
     1.7. English Score (คะแนนภาษาอังกฤษ) เช่น TOEFL, IELTS, TU-GET, CU-TEP,
             CMRU-GEP, CMU-eTEGS หรือ TOEIC

     1.8. สำเนาผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการ และ/หรือ ผลงานนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ผลงานตีพิมพ์ของผู้รับทุนในวารสารวิชาการ และ/หรือ สิทธิบัตร และ/หรือ ผลงานอื่น (ถ้ามี)
2. กรรมการวิทยาลัยฯ พิจารณาเอกสารและเรียกสอบสัมภาษณ์
3. ประกาศผลโดยการแจ้งผ่านอีเมล