อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอน

SERVICE OVERVIEW

ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์

1.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

1.2 ประวัติการศึกษา

ระดับ

คุณวุฒิ

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ. ที่

สำเร็จการศึกษา

ปริญญาเอก

Ph.D. (Chemical Engineering)

University of Michigan, Ann Arbor, MI, U.S.A.

2549

ปริญญาโท

M.S.E. (Chemical Engineering)

University of Michigan, Ann Arbor, MI, U.S.A.

2545

ปริญญาตรี

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2543

1.3 ผลงานทางวิชาการ

          1.3.1 ผลงานวิจัย

          บทความวิจัยที่ตีพิมพ์วารสารวิชาการนานาชาติ

 1. Mensin, P., Rakwichian, W., Setthapun, W., & Chokmaviroj, S. (2016). Development of a novel software to identify the real-time energy (kWh) flows among multiple loads and sources including renewables in a smart grid. Applied Mechanics and Materials, 839, 107-113.
 2. Mensin, P., Setthapun, W., & Rakwichian, W. (2014). Simulation for the management of power exchange and payment between renewable energy and electric utility network. Energy Procedia, 56, 394-405.
 1. Vonasorn, A., Chuntranuluck, S., Setthapun, W., & Rakwichian, W. (2013). Development of Mouth Care Product Mixing with BoesenbergiaPandurata Extract for Inhibiting of Streptococcus Mutans. Asian Journal of Applied Science, 6(2), 90.

          บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการภายในประเทศ

 1. Leeraphan, N., Han, Y., Luo, W., Setthapun, W., Lakas, W., Chitwicharn, , Pramokchon, P., Utthawang, P., & Ninsonti, H. (2016). Thermal Resistance Efficiency of Energy Conservation Building By EPS Foam. The 9th Thailand Renewable Energy for Community Conference (TREC-9). Rajamangala University of Technology Lanna, 297-303.
 2. Luengpraditkul, W., Setthapun, W., Lakas, W., Chitwicharn, C., Pramokchon, P., Utthawang, P., Tantranont, N., & Ninsonti, H. (2016). Design of Low Voltage Solar Electric Vehicles Charging Station and Battery Storage System for Community. The 9th Thailand Renewable Energy for Community Conference (TREC-9). Rajamangala University of Technology Lanna, 108-113.

 

          บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ

 1. Setthapun, W., Srikaew, S., Rakwichian, J., Tantranont, N., Rakwichian, W., & Singh, R. (2015) The integration and transition to a DC based community: A case study of the Smart Community in Chiang Mai World Green City. 2015 IEEE First International Conference on DC Microgrids (ICDCM), 205-209.
 2. Srikaew, S., Rakwichian, J., Lo, M.Y.C., & W. Setthapun (2015). Low Voltage Direct Current System for Household and Community Application. IGEC-X Proceedings. The 10th International Green Energy Conference, Evergreen Laurel Hotel, Taichung, Taiwan, 25-27 May 2015, 39-43.
 3. Lakas, W., Setthapun, W., & Lucksiri, K. (2015). Development of Asphaltic Concrete Pavement to Reduce Plastic Waste Problem in the Community. IGEC-X Proceedings. The 10th International Green Energy Conference, Evergreen Laurel Hotel, Taichung, Taiwan, 25-27 May 2015, 70-74.
 4. Pinngarm, P., Setthapun, W., Pavasant, P., & Jesdapipat, S. (2013). Linear Regression and Forecasting Analysis for Green City Model: Case Study of Chiang Mai World Green City Model, Thailand. World Biodiversity Congress: The Development Dimension of Thai Graduate to ASEAN Citizenship: dd-TGAC 2013. Paper presented at The World Biodiversity Congress, Chiang Mai, Thailand, 26-30 November 2013, 42-52.
 5. Kamching, R., & Setthapun, W. (2013). Low Carbon Agriculture for Community Food Security. World Biodiversity Congress: The Development Dimension of Thai Graduate to ASEAN Citizenship: dd-TGAC 2013. Paper presented at The World Biodiversity Congress, Chiang Mai, Thailand, 26-30 November 2013, 53-60.
 6. Srikaew, S., Rakwichian, W. & Setthapun, W. (2013). The Design of Community PV-DC Power Grid System. IES Proceedings. Paper presented at The Third International Conference on Sustainable Energy Development Institute of Energy Science, Vietnam Academy of Science and Technology, Hanoi, Vietnam, 16-18 October, 212-218.
 7. Niransin, R., Setthapun, W., & Dusadee, N. (2013). Design of solar heating system for anaerobic digestion of organic waste in the cold region of Thailand. International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities Proceedings. Paper presented at The International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities, Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand, 8-10 August, 254-259.

1.4 ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน      คณบดี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พ.ศ. 2557 – 2558        รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พ.ศ. 2553 – 2556        รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1.5 ภาระงานสอน

รหัสวิชา       ชื่อรายวิชา                                                        หน่วยกิต

CEN 5911     สัมมนา 1                                                          3(3-0-6)

CEN 5912     สัมมนา 2                                                          3(3-0-6)

CEN 5901     วิทยานิพนธ์                                                       6(270)

CEN 5902     การค้นคว้าอิสระ                                                  3(135)

CEN 6901     วิทยานิพนธ์ 1.1                                                  8(360)

CEN 6902     วิทยานิพนธ์ 2.1                                                  6(270)

CEN 6911     สัมมนา 1                                                          3(3-0-6)

CEN 6912     สัมมนา 2                                                          3(3-0-6)

CEN 6913     สัมมนา 3                                                          3(3-0-6)

CEN 5101     ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์                3(3-0-6)

CEN 6101     ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง                                              3(3-0-6)

CEN 5102     ภาษาอังกฤษสำหรับพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน              3(3-0-6)

CEN 6102     ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน       3(3-0-6)

CEN 6401     หัวข้อเลือกสรรทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน               3(3-0-6)

CEN 5402     การวางแผนและองค์ประกอบเมืองสีเขียว                        3(3-0-6)

CEN 5206     ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เซลล์เชื้อเพลิง                         3(3-0-6)

CEN 5403     โครงข่ายอัจฉริยะและการจัดการพลังงาน                        3(3-0-6)

CEN 6203     โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและระบบสมาร์ทกริด            3(3-0-6)

CEN 6204     องค์ประกอบและการบูรณาการเมืองสีเขียวขั้นสูง                3(3-0-6)

CEN 5204     เทคโนโลยีพลังงานลม                                             3(3-0-6)

CEN 5205     เทคโนโลยีและการประยุกต์พลังงานไฮโดรเจน                   3(3-0-6)

 

ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา

ดร. หทัยทิพย์ สินธุยา (นิลสนธิ)

2.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

2.2 ประวัติการศึกษา

ระดับ

คุณวุฒิ

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ. ที่

สำเร็จการศึกษา

ปริญญาเอก

Ph.D. (Electrical and Information Engineering)

Niigata University, Japan

2558

ปริญญาเอก

ปร.ด. (เคมี)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2558

ปริญญาตรี

วท.บ. (เคมี)

(เกียรตินิยมอันดับ 1)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2551

2.3 ผลงานทางวิชาการ

2.3.1 ผลงานวิจัย

      บทความวิจัยที่ตีพิมพ์วารสารวิชาการนานาชาติ

 1. Nootchanat, S., Ninsonti, H., Baba, A., Ekgasit, S., Thammacharoen, C., Shinbo, K., Kato, K., & Kaneko, F. (2014). Investigation of Localized Surface Plasmon/Grating-Coupled Surface Plasmon Enhanced Photocurrent in TiO2 Thin Films. Phys. Chem. Phys., 16(44), 24484–24492.
 2. Chomkitichai, W., Ninsonti, H., Baba, A., Phanichphant, S., Shinbo, K., Kato, K., & Kaneko, F. (2014). Multiple Plasmonic Effect on Photocurrent Generation of Metal-Loaded Titanium Dioxide Composite/Dye Films on Gold Grating Surface. Interface Anal., 46(9), 607–612.
 3. Chomkitichai, W., Ninsonthi, H., Liewhiran, C., Wisitsoraat, A., Sriwichai, S., & Phanichphant, S. (2013). Flame-Made Pt-Loaded TiO2 Thin Films and Their Application as H2 Gas Sensors. Journal of Nanomaterials, 2013, 1-8.
 4. Kruefu, V., Ninsonti, H., Wetchakun, N., InCENsungvorn, B., Pookmanee, P., & Phanichphant, S. (2012). Photocatalytic Degradation of Phenol Using Nb-Loaded ZnO Nanoparticles. Engineering Journal, 16(3), 91–100.

      บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการภายในประเทศ

 1. Leeraphan, N., Han, Y., Luo, W., Setthapun, W., Lakas, W., Chitwicharn, , Pramokchon, P., Utthawang, P., & Ninsonti, H. (2016). Thermal Resistance Efficiency of Energy Conservation Building By EPS Foam. The 9th Thailand Renewable Energy for Community Conference (TREC-9). Rajamangala University of Technology Lanna, 297-303.
 2. Luengpraditkul, W., Setthapun, W., Lakas, W., Chitwicharn, C., Pramokchon, P., Utthawang, P., Tantranont, N., & Ninsonti, H. (2016). Design of Low Voltage Solar Electric Vehicles Charging Station and Battery Storage System for Community. The 9th Thailand Renewable Energy for Community Conference (TREC-9). Rajamangala University of Technology Lanna, 108-113.
 3. Boonyuhong, B., Pattarapremcharoen, M., Maneechot, P., Ninsonti, H., Suwan, M., Tantranont, N. (2016). Restoration Guidelines Development for Community Forests in Lampang. The 9th Thailand Renewable Energy for Community Conference (TREC-9). Rajamangala University of Technology Lanna, 430-441.

 

      บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ

 1. Kruefu, V., Sintuya, H., Pookmanee, P., & Phanichphant, S. (2017). Visible Light Photocatalytic Degradation of Methylene Blue Using V2O5 Proceeding of 6th International Conference on Developments in Engineering and Technology (ICDET-2017), Bangkok, Thailand, 60-64.

2.4 ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน      อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
แห่งเอเชีย

2.5 ภาระงานสอน

รหัสวิชา       ชื่อรายวิชา                                                        หน่วยกิต

CEN 5911     สัมมนา 1                                                          3(3-0-6)

CEN 5912     สัมมนา 2                                                          3(3-0-6)

CEN 5901     วิทยานิพนธ์                                                       6(270)

CEN 5902     การค้นคว้าอิสระ                                                  3(135)

CEN 6901     วิทยานิพนธ์ 1.1                                                  8(360)

CEN 6902     วิทยานิพนธ์ 2.1                                                  6(270)

CEN 6911     สัมมนา 1                                                          3(3-0-6)

CEN 6912     สัมมนา 2                                                          3(3-0-6)

CEN 6913     สัมมนา 3                                                          3(3-0-6)

CEN 5101     ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์                3(3-0-6)

CEN 6101     ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง                                              3(3-0-6)

CEN 5102     ภาษาอังกฤษสำหรับพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน              3(3-0-6)

CEN 6102     ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน       3(3-0-6)

CEN 6401     หัวข้อเลือกสรรทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน               3(3-0-6)

CEN 5201     พลังงานชุมชน                                                     3(3-0-6)

CEN 5202     พลังงานแสงอาทิตย์                                               3(3-0-6)

CEN 5203     พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ                                          3(3-0-6)

CEN 5207     อุณหพลศาสตร์และการเปลี่ยนรูปพลังงาน                       3(3-0-6)

CEN 5208     ระบบเซลล์แสงอาทิตย์                                            3(3-0-6)

CEN 6201     ระบบเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรชุมชน                     3(3-0-6)

CEN 6202     เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล                                        3(3-0-6)

CEN 6303     มลภาวะสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ      3(3-0-6)

ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์

ผศ. ดร. ชวิศ จิตรวิจารณ์

3.1 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3.2 ประวัติการศึกษา

ระดับ

คุณวุฒิ

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ. ที่

สำเร็จการศึกษา

ปริญญาเอก

ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหิดล

2545

ปริญญาโท

ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2534

ปริญญาตรี

กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร

วิโรฒ พิษณุโลก

2527

3.3 ผลงานทางวิชาการ

3.3.1 ผลงานวิจัย

      บทความวิจัยที่ตีพิมพ์วารสารวิชาการในประเทศ

 1. ชวิศ จิตรวิจารณ์. (2560). ระบบนิเวศบัณฑิตศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น. วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 4(1), 35-56.
 2. ชวิศ จิตรวิจารณ์. (2556). การจัดการความรู้ในการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. วารสารบัณฑิตวิจัย, 4(1), 1-6.

    บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการภายในประเทศ

 1. Leeraphan, N., Han, Y., Luo, W., Setthapun, W., Lakas, W., Chitwicharn, , Pramokchon, P., Utthawang, P., & Ninsonti, H. (2016). Thermal Resistance Efficiency of Energy Conservation Building By EPS Foam. The 9th Thailand Renewable Energy for Community Conference (TREC-9). Rajamangala University of Technology Lanna, 297-303.
 2. Luengpraditkul, W., Setthapun, W., Lakas, W., Chitwicharn, C., Pramokchon, P., Utthawang, P., Tantranont, N., & Ninsonti, H. (2016). Design of Low Voltage Solar Electric Vehicles Charging Station and Battery Storage System for Community. The 9th Thailand Renewable Energy for Community Conference (TREC-9). Rajamangala University of Technology Lanna, 108-113.

 

 

 

3.3.2 ตำรา หนังสือ บทความทางวิชาการ

 1. ชวิศ จิตรวิจารณ์. (2550). สิ่งแวดล้อมศึกษา. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

 

3.4 ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน      ที่ปรึกษาสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)

พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน       อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน      ที่ปรึกษาสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)

พ.ศ. 2557 – 2558        ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)

พ.ศ. 2554 – 2558        ประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

พ.ศ. 2554 – 2558        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พ.ศ. 2552 – 2554        รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พ.ศ. 2549 – 2550        ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3.5 ภาระงานสอน

รหัสวิชา       ชื่อรายวิชา                                                        หน่วยกิต

CEN 5911     สัมมนา 1                                                          3(3-0-6)

CEN 5912     สัมมนา 2                                                          3(3-0-6)

CEN 5901     วิทยานิพนธ์                                                       6(270)

CEN 5902     การค้นคว้าอิสระ                                                  3(135)

CEN 6901     วิทยานิพนธ์ 1.1                                                  8(360)

CEN 6902     วิทยานิพนธ์ 2.1                                                  6(270)

CEN 6911     สัมมนา 1                                                          3(3-0-6)

CEN 6912     สัมมนา 2                                                          3(3-0-6)

CEN 6913     สัมมนา 3                                                          3(3-0-6)

CEN 5401     สิ่งแวดล้อมชุมชนศึกษา                                           3(3-0-6)

CEN 5404     การพัฒนาภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน             3(3-0-6)

CEN 5405     ระบบนิเวศชุมชนและการอนุรักษ์ธรรมชาติ                      3(3-0-6)

CEN 5407     การควบคุมลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม                 

                 ของอาคารสีเขียว                                                 3(3-0-6)

CEN 6301     พลังงานและสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อชุมชน                         3(3-0-6)

CEN 6303     มลภาวะสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ      3(3-0-6)

ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ

ดร. มนัส สุวรรณ

4.1 ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

4.2 ประวัติการศึกษา

ระดับ

คุณวุฒิ

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ. ที่

สำเร็จการศึกษา

ปริญญาเอก

Ph.D. (Geography)

The Pennsylvania State University,  U.S.A.

2524

ปริญญาโท

M.S. (Geography)

The Pennsylvania State University,  U.S.A.

2521

ปริญญาตรี

กศ.บ. (ภูมิศาสตร์)   

วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน

2514

4.3 ผลงานทางวิชาการ

4.3.1 ผลงานวิจัย

      บทความวิจัยที่ตีพิมพ์วารสารวิชาการนานาชาติ

 1. Chandrucka, S., Tantranont, N., & Suwan, M. (2015). Green Management Model for Eco-farm in Thailand.  Universal Journal of Management, 3(8), 309-317.
 2. Chotinun, S., Rojanasthien, S., Unger, F., Suwan, M., Tadee, P., & Patchanee, P. (2014). An intregative approach to enhancing small-scale poultry slaughterhouse by addressing regulations and food safety in northern Thailand. Infectious Diseases of Poverty, 3, 46.
 3. Chandrucka, S., Tantranont, N.,& Suwan, M. (2013). Green Management Model for Agricultural in Thailand. Sustainable Industrial Innovation and Management, 39 – 53.

    บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการภายในประเทศ

 1. Boonyuhong, B., Pattarapremcharoen, M., Maneechot, P., Ninsonti, H., Suwan, M., Tantranont, N. (2016). Restoration Guidelines Development for Community Forests in Lampang. The 9th Thailand Renewable Energy for Community  Conference (TREC-9). Rajamangala University of Technology Lanna, 430-441.

 

4.3.2 ตำรา หนังสือ บทความทางวิชาการ

ตำรา หนังสือ

 1. มนัส สุวรรณ, บรรจง สมบูรณ์ชัย, สถาปนา กิตติกุล, ปิยะพรรณ กลั่นกลิ่น, พิชญลักษณ์ พิชญกุล. (2558). โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนากิจการของน้ำพุร้อนอำเภอสันกำแพง. กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ. เชียงใหม่: วนิดาการพิมพ์, 175.

         4.4 ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน       ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา

พ.ศ. 2552 – 2553          ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย

พ.ศ. 2549 – 2551         นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2538 – 3547         ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2536 – 2553         ศาสตราจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         4.5 ภาระงานสอน

รหัสวิชา         ชื่อรายวิชา                                                หน่วยกิต

CEN 5911       สัมมนา 1                                                    3(3-0-6)

CEN 5912       สัมมนา 2                                                    3(3-0-6)

CEN 5901       วิทยานิพนธ์                                                 6(270)

CEN 5902       การค้นคว้าอิสระ                                            3(135)

CEN 6901       วิทยานิพนธ์ 1.1                                             8(360)

CEN 6902       วิทยานิพนธ์ 2.1                                             6(270)

CEN 6911       สัมมนา 1                                                    3(3-0-6)

CEN 6912       สัมมนา 2                                                    3(3-0-6)

CEN 6913       สัมมนา 3                                                    3(3-0-6)

CEN 5404       การพัฒนาภูมิทัศน์และการจัดการ                         

                   สิ่งแวดล้อมชุมชน                                            3(3-0-6)

CEN 5405       ระบบนิเวศชุมชนและการอนุรักษ์ธรรมชาติ                3(3-0-6)

CEN 5407       การควบคุมลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม

                        ของอาคารสีเขียว                                            3(3-0-6)

CEN 5301       ผู้นำทางพลังงานและการจัดการความรู้ชุมชน              3(3-0-6)

CEN 6301       พลังงานและสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อชุมชน                   3(3-0-6)

ดร.พสุ ปราโมกข์ชน

ดร. พสุ ปราโมกข์ชน

5.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

5.2 ประวัติการศึกษา

ระดับ

คุณวุฒิ

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ. ที่

สำเร็จการศึกษา

ปริญญาเอก

วท.ด. (เคมี)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2556

ปริญญาโท

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2546

ปริญญาตรี

วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2541

5.3 ผลงานทางวิชาการ

5.3.1 ผลงานวิจัย

      บทความวิจัยที่ตีพิมพ์วารสารวิชาการนานาชาติ

 1. Pramokchon, P., Chairote, E., & Chairote, G. (2013). Chemical Compositions and Antioxidant Activity of theNorthern Thai Woods Aging Wine. of Food Science and Engineering, 3, 550-556.

    บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการภายในประเทศ

 1. Leeraphan, N., Han, Y., Luo, W., Setthapun, W., Lakas, W., Chitwicharn, , Pramokchon, P., Utthawang, P., & Ninsonti, H. (2016). Thermal Resistance Efficiency of Energy Conservation Building By EPS Foam. The 9th Thailand Renewable Energy for Community Conference (TREC-9). Rajamangala University of Technology Lanna, 297-303.
 2. Luengpraditkul, W., Setthapun, W., Lakas, W., Chitwicharn, C., Pramokchon, P., Utthawang, P., Tantranont, N., & Ninsonti, H. (2016). Design of Low Voltage Solar Electric Vehicles Charging Station and Battery Storage System for Community. The 9th Thailand Renewable Energy for Community Conference (TREC-9). Rajamangala University of Technology Lanna, 108-113.
 3. Pramokchon, P., Kruea-In, C., Maithong, W., & Kruea-In, N. (2014). Science Processes Skills and Improvement of Undergraduate Science Education Students. I-SEEC 2014, Udonthani Rajabat University, 242-245.

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน      ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะครุศาสตร์ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน      กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พ.ศ. 2548 – 2549        รักษาการหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน      อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

         5.5 ภาระงานสอน

รหัสวิชา         ชื่อรายวิชา                                                หน่วยกิต

CEN 5911       สัมมนา 1                                                    3(3-0-6)

CEN 5912       สัมมนา 2                                                    3(3-0-6)

CEN 5901       วิทยานิพนธ์                                                 6(270)

CEN 5902       การค้นคว้าอิสระ                                            3(135)

CEN 6901       วิทยานิพนธ์ 1.1                                             8(360)

CEN 6902       วิทยานิพนธ์ 2.1                                             6(270)

CEN 6911       สัมมนา 1                                                    3(3-0-6)

CEN 6912       สัมมนา 2                                                    3(3-0-6)

CEN 6913       สัมมนา 3                                                    3(3-0-6)

CEN 5205       เทคโนโลยีและการประยุกต์พลังงานไฮโดรเจน   3(3-0-6)

CEN 5203       พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ                                    3(3-0-6)

CEN 5201       พลังงานชุมชน                                               3(3-0-6)

CEN 6202       เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล                                   3(3-0-6)

CEN 6303       มลภาวะสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง                 

                   สภาพภูมิอากาศ                                             3(3-0-6)

ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์

 1. นางสาวณัฐิยา ตันตรานนท์

3.1 ตำแหน่งทางวิชาการ         อาจารย์

3.2 ประวัติการศึกษา

ระดับ

คุณวุฒิ

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ.

ที่สำเร็จการศึกษา

ปริญญาเอก

Ph.D. (Education)

University of Warwick, UK

2552

ปริญญาโท

M.A. (Education Administration)

University of Missouri –

St. Louis, USA

2544

ปริญญาตรี

B.S. (Business Management)

Southern Illinois University at Carbondale, USA

2542

 3.3   ผลงานทางวิชาการ

         3.3.1 ผลงานวิจัย

 1. Technology Transfer Workshop for the Application of PV Systems, supported by the National Research Council of Thailand (2014)
 2. The Promotion of Energy Awareness and Participation of Energy Regulations in Energy District 3 of Thailand, supported by the Energy Regulatory Commission of Thailand (2014)
 3. The Campaign for Energy User Protection, supported by the Energy Regulatory Commission of Thailand (2014)
 4. Technology Transfer Workshop for Household and Community Biogas System from Animal Wastes, supported by National Research Council of Thailand, Thailand (2014)

         3.3.2 ตำรา หนังสือ บทความทางวิชาการ

 1. Boonyuhong, B., Pattarapremcharoen, M., Maneechot, P. & Tantranont, N. (2017).  A Guideline for Forest Development to Promote Mini-Hydropower: A Case Study in 4 Community Forests in Lampang Province.  The International Journal of the Computer, the Internet and Management, 25, 2, 128 – 134. 
 2. Inchai, M., Tantranont, N., Kungwon, S., Nunthasen, W. & Lo, C. Y. (2017). Evaluation of Recreational Benefit for Natural Tourism Quality Improvement in Mae Wang District, Chiang Mai, Thailand.  Journal of Environmental and Tourism Analyses, 5.1, 5 – 18. 
 3. Inchai, M., Kungwon, S., Ngamsomsuke, W. & Tantranont, N. (2017). Evaluation of Recreational Benefit Values of Tourism Sites: A Case Study of the Decline in Quality of Tourism Sites in Mae Wang District, Chiang Mai Province, Thailand.  Chiang Mai University Journal of Economics, 21, 1, 31 – 52. 
 4. Chaibuth, P., Thongbunnak, K., Sankas, S. & Tantranont, N. (2017).  Development of the Network Administration System for the Internet Network of Phetchabun Rajabhat University.  The International Journal of the Computer, the Internet and Management, 25, 3, 58 – 62.   
 5. เอกรัฐ ปัญญาเทพ ณัฐิยา ตันตรานนท์ อรสา เตติวัฒน์ ฆัมภิชา ตันติสันติสม และหทัยทิพย์ สินธุยา. (2560). รูปแบบความต้องการใช้ข้อมูลของชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาว: โอกาสของการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลของชุมชน.  งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่   มหาวิทยาลัยปทุมธานี, หน้า 267 – 274.
 6. Tarapitakwong, J., Chartrungruang, B., Somhom, S. & Tantranont, N. (2017).  A Classification Model for Predicting Standard Levels of OTOP’s Wood Handicraft Products by Using the K-Nearest Neighbor.  The International Journal of the Computer, the Internet and Management, 25, 2, 135 – 141.   
 7. Takran, T., Chartrungruang, B., Somhom, S. & Tantranont, N. (2017).  Constructing a Thai Homestay Standard Assessment Model by Implementing a Decision Tree Technique.  The International Journal of the Computer, the Internet and Management, 25, 2, 106 – 112.   
 8. Kanta, T., Jesdapipat, S., Tantranont, N., & Maneechot, P. (2016).  Renewable Energy Production Potential of Remote Communities in Tak Province.  The 12th National and International Symposium of Social Sciences “Development under Globalization Stream for Sustainability of Local Communities in Thai Society and ASEAN,” Chiang Rai Rajabhat University, 189 – 198. 
 9. พัชรินทร์ เยาวรัตน์ ณัฐิยา ตันตรานนท์ มีชัย ภัทรเปรมเจริญ และประพิธาร์ ธนารักษ์ (2559). การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้พลังงานทดแทนที่มีต่อการพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จในการใช้พลังงานทดแทนสำหรับชุมชนและครัวเรือนภาคเหนือ. การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12.  จังหวัดพิษณุโลก, หน้า 1751 – 1759.
 10. บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ครรชิต มาลัยวงศ์ เสมอแข สมหอม และณัฐิยา ตันตรานนท์ (2559). กฎความสัมพันธ์ของรายวิชาที่มีผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาโดยใช้อัลกอริทึมอพริโอริ.  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (ฉบับที่ 1). มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, หน้า 456 – 469.
 11. Mahatthanachai, B., Ninsonti, H. & Tantranont, N. (2016).  A Study of Factors Influency Student Dropout Rate Using Data Mining.  The Golden Teak: Humanity and Social Science Journal, 22, 29 – 37. 
 12. จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ บังอร ฉัตรรุ่งเรือง เสมอแข สมหอม และณัฐิยา ตันตรานนท์ (2559). การพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านความประณีตเรียบร้อยในการผลิตหัตถกรรมประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึกกลุ่มไม้ ด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์.  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (ฉบับที่ 1). มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, หน้า 403 – 415.
 13. ทิวาวัลย์ ต๊ะการ บังอร ฉัตรรุ่งเรือง เสมอแข สมหอม และณัฐิยา ตันตรานนท์ (2559). การพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยสำหรับการพัฒนาระบบการให้คำแนะนำในการเข้ารับการตรวจสอบประเมินเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย.  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (ฉบับที่ 2).  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, หน้า 127 – 140.
 14. มัทนา อินไชย สุรชัย กังวล วราภรณ์ งามสมสุข และณัฐิยา ตันตรานนท์ (2559). การประเมินมูลค่าประโยชน์ด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยวิธีการต้นทุนการเดินทางส่วนบุคคล กรณีศึกษา แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่.  การประชุมสัมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์, หน้า 864 – 876.
 15. Luengpraditkul, W., Setthapun, W., Lakas, W., Chitwicharn, C., Pramokchon, P., Utthawang, P., Tantranont, N., & Ninsonti, H. (2016). Design of Low Voltage Solar Electric Vehicles Charging Station and Battery Storage System for Community. The 9th Thailand Renewable Energy for Community Conference (TREC-9). Rajamangala University of Technology Lanna, 108-113.
 16. Boonyuhong, B., Pattarapremcharoen, M., Maneechot, P., Ninsonti, H., Suwan, M., Tantranont, N. (2016). Restoration Guidelines Development for Community Forests in Lampang. The 9th Thailand Renewable Energy for Community Conference (TREC-9). Rajamangala University of Technology Lanna, 430-441.
 17. Chaibuth, D., & Tantranont, N. (2016). TQF Learning Outcomes Development using Collaborative Learning System.  The 16th National Northern Rajabhat Graduate Research Conference and the 13th Phetchaburi Rajabhat University Conference on Research for Local Development, 764-776.
 18. Mahatthanachai, C., Malaivongs, K., Tantranont, N., & Boonchieng, E. (2016).Thai Word Segmentation Technique for Solving Unknown Words and Ambiguous Words Using Rules-Based and Surrounding Contextual Clues. Journal of Industrial Technology UbonRatchathani Rajabhat University, 6(1), 1-15.
 19. Inchai, M., Kungwon, S., Ngamsomsuke, W., & Tantranont, N. (2016). Value and Benefit Evaluation of Natural Tourism Recreational Sites Using Cost Evaluation Methods for Ecotourism Sites in Mae Wang District, Chiang Mai Province. The 16th National Northern Rajabhat Graduate Research Conference and the 13th Phetchaburi Rajabhat University Conference on Research for Local Development, 864-876.
 20. Apaijai, N., Fusang, S., Tangjuan, P., & Tantranont, N. (2016). Education Mangement Model for Career Encouragement of Disadvantaged Students in Schools Under Royal Initiatives.  The 16th National          Northern Rajabhat Graduate Research Conference and the 13th Phetchaburi Rajabhat University Conference on Research for Local Development, 299-308.
 21. Meepan, N., Thumachai, P., Phongsriwat, S., & Tantranont, N. (2016).  The Leadership Model of Royal Award Recipient Schools in The Upper Northen Region, Thailand.  The 16th National Northern Rajabhat         Graduate Research Conference and the 13th Phetchaburi Rajabhat University Conference on Research for Local Development, 366-376.
 22. Chandrucka, S., Tantranont, N., & Suwan, M. (2015). Green Management    Model for Eco-farm in Thailand.  Universal Journal of Management, 3(8), 309-317.
 23. Ya-anan, P., Intaya, Y., & Tantranont, N. (2015).  Integrated Learning Management Using Local Learning Center of Sithoisunthon Rat Witthaya School, Mae Suai District, Chiang Rai. National and International Conference Interdisciplinary Research for Local Development Sustainability (IRLDS 2015), 927 – 937.
 24. Tarapituxwonga, S., Tantranont, N., & Duangphastrab, C. (2015). Production Process Improvement Using Value Stream Mapping: A Case Study of Organic Firms in Thailand.  FEU Academic Review, 8(2), 128 – 145.   
 25. Setthapun, W., Srikaew, S., Rakwichian, J., Tantranont, N., & Rakwichian, W. (2015).The Integration and Transition to a DC based community: A Case Study of the Smart Community in Chiang Mai World Green City. IEEE First International Conference on DC Microgrids (ICDCM), 205 – 209
 26. Chaibuth, D., Thongboonnak, K., Sankas, S., & Tantranont, N. (2015). The success factors in applying the use of information technology for collaborative learning development via online social network. Valaya Alongkorn under Royal Patronage Research and Development Journal, 10(2), 1-11.
 27. Mahatthanachai, C., Malaivongs, K., Tantranont, N., & Boonchieng, E. (2015). Development of a Word Segmentation Technique for Solving Problems with Unknown Words.The 19th International Computer Science and Engineering Conference. Hybrid Cloud Computing: A New Approach for Big Data Era. Chiang Mai, Thailand, 1-6.
 28. Chandrucka, S., Tantranont, N., & Suwan, M. (2013). Green Management Model for Agricultural in Thailand. Sustainable Industrial Innovation and Management, 39 – 53.
 29. Tarapituxwonga, S., Tantranont, N.,& Duangphastrab, C. (2013). Value Stream Analysis: An Approach to Supply Chain Improvement in Organics Coffee Chains. World Biodiversity Congress, 61-67.

         3.4 ประสบการณ์การทำงาน

            พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน   รองคณบดี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

            พ.ศ. 2545 – 2548      รองอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย เชียงใหม่

         3.5 ภาระงานสอน

                รหัสวิชา             ชื่อรายวิชา                                                  หน่วยกิต

EA 5113             หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา                  3(3-0-6)

CEN 5401           สิ่งแวดล้อมชุมชนศึกษา                                                3(3-0-6)

CEN 5304           ชุมชนศึกษาและการพัฒนา                                           3(3-0-6)

CEN 6101           ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง                                                      3(3-0-6)

CEN 6301           พลังงานและสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อชุมชน                      3(3-0-6)

ดร.สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี

ส่วนตัว

ชื่อ                นายสุรชัย จันทร์ศรี

                   Mr. Surachai Jansri    

อายุ               36      ปี

วันเดือนปีเกิด    9 กรกฎาคม 2524

เพศ               ชาย

สถานภาพ        โสด

ที่อยู่              วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ริม

                   อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

เบอร์โทรศัพท์    09-2292-6254

E-mail           surachai_nar@cmru.ac.th

การศึกษา

ปีที่การศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบัน

วุฒิการศึกษา

2551-2555

ปริญญาเอก

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Ph.D. (Energy Technology)

2548-2550

ปริญญาโท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

2543-2547

ปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศษ.บ. (เคมี)

 โครงงาน/วิทยานิพนธ์

ระดับการศึกษา

ชื่อโครงงาน/ชื่อวิทยานิพนธ์

ปริญญาเอก

Design of Two-Stage Continuous Reactor for Producing Methyl Ester from High Free Fatty Acid Mixed Crude Palm Oil 

ปริญญาโท

Kinetics of Methyl Ester Production from Crude Palm Oil by Using Acid-Alkali Catalyst

ปริญญาตรี

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทุนการศึกษา

ระดับการศึกษา

ได้รับจาก

เงื่อนไข

ปริญญาเอก

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ไม่มีข้อผูกมัด

 

งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552-2554

ไม่มีข้อผูกมัด

ปริญญาโท

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ไม่มีข้อผูกมัด

 สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

 1. เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล
 2. 2. เทคโนโลยีพลังงาน
 3. 3. คาร์บอนฟุตพริ้นท์

 การประชุมวิชาการระดับชาติ

 1. 1. Prateepchaikul, G. and Jansri, S. (2008), The Reduction of Free Fatty Acid in Mixed Crude Palm Oil via Esterification (in Thai), PEC 6, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand [May 8-9, 2008].
 2. 2. สุรชัย จันทร์ศรี (2558), เส้นเทียบมาตรฐานสำหรับการลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันพืชด้วยกระบวนการเอสเทอริฟิเคชัน, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3″, จังหวัดนครศรีธรรมราช, ประเทศไทย. (18-23 พฤษภาคม 2558)
 3. 3. สุรชัย จันทร์ศรี (2558), การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมน้ำมันพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบดีเซลด้วยกระบวนการเอสเทอริฟิเคชันแบบย้อนกลับ, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, จังหวัดนครราชสีมา, ประเทศไทย. (30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2558)
 4. 4. สุรชัย จันทร์ศรี (2558), เอสเทอริฟิเคชัน: กระบวนการลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11, จังหวัดชลบุรี, ประเทศไทย. (17-19 มิถุนายน 2558)
 5. 5. สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี, จีราภรณ์ จันทร์เขียน, นฤมล ภูสิงห์, ปารณีย์ ชมพูพระ, ดุษฎีพร หิรัญ, ประภัสรา ระกิติ (2559), การออกแบบและทดสอบเครื่องอบแห้งพริกโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเชื้อเพลิงชีวมวล, การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11: เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา. (19-20 ธันวาคม 2559)
 6. 6. สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี, พัทยา แจ่มมณี, พิพัฒน์พงษ์ พัฒนภูมิชัย, วาสนา สีชุม, ชวรงค์ แก้วมูลสุข, มัทติญาล้านภูเขียว และสมมาส แก้วล้วน (2560), การอบแห้งรางจืดด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดพาความร้อนแบบบังคับที่รับแสงอาทิตย์โดยอ้อม. การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10: พลังงานยุคเปลี่ยนผ่าน เล่าขานวิถีพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชนยั่งยืน, มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง. (29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560)
 7. 7. พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์ และสุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี (2561), เครื่องต้นแบบการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์สำหรับการอบแห้งต้นกก. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10, โรงแรมราชศุภมิตร อาร์.เอส. อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. (1-3 พฤษภาคม 2561)

 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 1. 1. Jansri, S. and Prateepchaikul, G. (2007), Transesterification Reaction Modeling of Soybean Oil and Palm Oil, International Conference on Agricultural, Food and Biological Engineering & Post Harvest/Production Technology, Khon Kaen, Thailand [January 21-24, 2007].
 2. 2. Jansri, S. Prateepchaikul, G. and Ratanawilai, S.B. (2010), Estimation of n Tank of Continuous Stirred Tank Reactor in Series for Producing Methyl Ester from Mixed Crude Palm Oil, Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference, Nong Khai, Thailand [March 4-6, 2010].
 3. 3. Jansri, S. and Prateepchaikul, G. (2010), The Comparison between the Biodiesel Productions from Crude Coconut Oil by Saponification followed by Transesterification and the TwoStage Process, International Conference on Applied Energy, Singapore [April 21-23, 2010].
 4. 4. Jansri, S. and Prateepchaikul, G. (2010), The Investigation of Simulation for Verification the Design of Continuous Reactor for Reducing High Free Fatty Acid Mixed Crude Palm Oil via Esterification, Renewable Energy 2010, Yokohama, Japan [June 27- July 2, 2010].
 5. 5. Jansri, S. and Prateepchaikul, G. (2010), The Verification of n Tank of Continuous Stirred Tank Reactor Estimation for Producing Methyl Ester from Mixed Crude Palm Oil by the Two-Stage Process, the 7th IMT-GT UNINET and the 3rd International PSU-UNS Conferences on Bioscience, Hat Yai, Thailand [October 7-8, 2010]
 6. 6. Jansri, S. (2015), Preparation Vegetable Oil as Biodiesel Feedstock via Heterogeneous Catalyst Re-Esterification, 2015 International Conference on Alternative Energy in Development Countries and Emerging Economies, Bangkok, Thailand. [May 28-29, 2015].
 7. 7. Jansri, S.N., Marasri, J., Kumlungmak, N., Bonsuntia, S., Saardchom, H. and Junkum, J. (2018), Comparative studies on thermal performance of biomass gas stove and traditional cooking stoves, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Confernce 2018, Bankokm Thailand. [June 7, 2018].
 8. 8. Jansri, S.N., Taluengjit, N., Pothacharoen, W. and Setthapun, W. (2018), The design and fabrication of heat exchanger system for production hot water using hot air from exhaust pipe of biomass burner, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Confernce 2018, Bankokm Thailand. [June 7, 2018].

 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

 1. 1. Jansri, S., Prateepchaikul, G. and Ratanawilai, S.B. (2007), Acid-catalyzed esterification: a technique for reducing high free fatty acid in mixed crude palm oil, Kasetsart Journal (Natural Science), 41, 3, pp.555-560.
 2. 2. Jansri, S. and Prateepchaikul, G. (2011), The Comparison of Procedure and Cost Analysis For Biodiesel Production from High Free Fatty Acid Crude Coconut Oil via Saponification followed by Transesterification and the TwoStage Process, Kasetsart Journal (Natural Science), 45, 1, pp. 110-119.
 3. 3. Jansri, S. and Prateepchaikul, G. (2011), The Enhancement of the Two-Stage Process for Producing Biodiesel from High Free Fatty Acid Mixed Crude Palm Oil, Kasetsart Journal (Natural Science), 45, 6, pp. 1094-1104.
 4. 4. สมมาส แก้วล้วน, ดำรงศักดิ์ จันโทสี, สุรชัย จันทร์ศรี, เวคิน ปิยรัตน์. (2556). การทดสอบสมรรถนะเตาชีวมวลขนาด 20 kW. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 8(1). หน้าที่ 24-33.
 5. 5. Jansri, S., Niseng, S., Tanthai, P. and Prateepchaikul, G. (2015), 150-Liter Batch Biodiesel Production from High Free Fatty Acid Oil: A System with Short Reaction Time, Journal of Chaiyaphum Rajabhat University Research 1, 2 pp. 6-20.
 6. 6. สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี และอนุสรณ์ บุญปก (2560), คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบแก้ว. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 43-50.
 7. 7. สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี (2560), การศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเชื้อเพลิงชีวมวล. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 1-11.
 8. 8. สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี และอนุสรณ์ บุญปก (2560), การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมู: หม่ำหมู. วารสารวิทยาศาสตร์คชสาส์น, ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 13-22.

 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

 1. 1. Jansri, S. and Prateepchaikul, G. (2011), Kinetics of Methyl Ester Production from Mixed Crude Palm Oil by Using Acid-Alkali Catalyst, Fuel Processing Technology, 92, pp. 1543-1548.
 2. 2. Jansri, S. (2015), Preparation of Vegetable Oil as Biodiesel Feedstock via Re-Esterification: A Suitable Catalyst, Energy Procedia, 79, pp. 143-148

 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 1. 1. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 6591: ระบบผลิตไบโอดีเซลต่อเนื่องแบบสองขั้นตอน ณ วันที่ 9 กันยายน 2554
 2. 2. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13139: เครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเชื้อเพลิงชีวมวล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560

รางวัลที่ได้รับ

 1. 1. รางวัลผลงานดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555 สาขาการประดิษฐ์ เรื่องระบบไบโอดีเซลต่อเนื่องแบบสองขั้นตอน
 2. 2. อาจารย์ผู้สอนและวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี 2559
 3. 3. ผลงานการวิจัยเรื่อง “เครื่องต้นแบบอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเชื้อเพลิงชีวมวล” ได้รับคัดเลือกเพื่อจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 4. 4. อาจารย์ผู้สอนและวิจัยดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี 2560

ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท

 1. นาย ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  • ประวัติการศึกษา

ระดับ

คุณวุฒิ

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ. / ค.ศ.

ที่สำเร็จการศึกษา

ปริญญาเอก

Ph.D. (Molecular Biosciences and Bioengineering)

University of Hawaii at Manoa

2017

ปริญญาโท

M.S. Civil, Construction, and Environmental Engineering)

Iowa State University

2009

ปริญญาตรี

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2542

2.3  ผลงานทางวิชาการ (ระหว่าง ปี พ.ศ. 2556 – ปี พ.ศ. 2560)

         2.3.1  ผลงานวิจัย

 • Surendra, K.C., Sawatdeenarunat, C., Shrestha, S., Sung, S., Khanal, S.K., 2015. Anaerobic Digestion-based Biorefinery for Bioenergy and Bio-based Products. Ind. Biotechnol. 11(2), 103-112.

2.3.2  ตำรา หนังสือ บทความวิชาการ

                            1) ตำรา หนังสือ

                               –

                            2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

                               –
3) บทความในวารสารวิชาการ

 • Sawatdeenarunat, C., Nguyen, D., Surendra, K.C., Shrestha, S., Rajendran, K., Oechsner, H., Xie, L., Khanal, S.K., 2016. Anaerobic biorefinery: current status, challenges, and opportunities. Bioresource Technology. 215, 304-313.
 • Sawatdeenarunat, C., K.C., Surendra, Takara, D., Oechsner, H., and Khanal, S.K., 2014. Anaerobic Digestion of Lignocellulosic Biomass: Challenges and Opportunities. Bioresource Technology. 178, 178-186.

2.4 ประสบการณ์การทำงาน (เรียงลำดับ พ.ศ. ปัจจุบัน ลงไป)

                   พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน     ตำแหน่ง อาจารย์         สังกัด วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ                                                                             เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

                   พ.ศ. 2560 – 2561       ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน       สังกัด University of Hawaii at Hilo                                                                           (รับผิดชอบรายวิชา AGEN 231                                                                                Introduction to Agricultural                                                                                 Mechanization)

                   พ.ศ. 2544 – 2557       ตำแหน่ง วิศวกร/นักวิจัย  สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน                                                                           นครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

                   พ.ศ. 2543 – 2544       ตำแหน่ง.วิศวกร            สังกัด บ. ไทย เอช เค ดี จำกัด

2.5 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา

                   รหัสวิชา                     ชื่อรายวิชา                           หน่วยกิต

                   CEN 5203                 พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ            3(3-0-6)

                   CEN 5401                สิ่งแวดล้อมชุมชนศึกษา              3(3-0-6)

                 2.6 หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

                   2.6.1    ระดับปริญญาเอก

          Anaerobic digestion biorefinery to produce bioenergy and biobased products using high yielding tropical feedstock

                   2.6.2    ระดับปริญญาโท

          Innovative waste biomass derived organic acids synthesis, immobilization, and purification system