venusbet giriş

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

📌📌วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
– อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (รหัส 1803)
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563
College Essay Writing
Blog Attachment