sakarya escort sakarya escort sakarya escort

ขอแสดงความยินดีกับ นายไพฑูรย์ เหล่าดี รหัสนักศึกษา 61879007 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ที่ผ่านการสอบดุษฎีนิพนธ์

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ นายไพฑูรย์ เหล่าดี รหัสนักศึกษา 61879007 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ที่ผ่านการสอบดุษฎีนิพนธ์ ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย และแบบออนไลน์ Zoom Meeting ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง

การปรับปรุงประสิทธิภาพของเตาแก๊สซิไฟเออร์โดยใช้วัสดุพรุน

Enhancing biomass gasifier efficiency by preheated Porous medium

โดยมี ผศ.ดร.สหัถยา ทองสาร วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริด มหาวิทยาลัยนเรศวร (SGtech) SGtech Naresuan University เป็นประธานกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.อาคม ปะหลามานิต

เเละ

อาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์ : อาจารย์ ดร. ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์

Blog Attachment