sakarya escort sakarya escort sakarya escort

งานสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

รศ.ดร.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 (16th Thailand Renewable Energy for Community Conference) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โดยได้มีนักศึกษา ได้แก่ นายนรากรณ์ ส่งกิตติโรจน์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ ระบบติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบออนไลน์ตามเวลาจริงผ่านเครือข่ายสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์
.
ทั้งนี้ ในปี 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน สัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 ร่วมกับเครือข่ายพลังงานภาคเหนือ โดยมี ผศ.ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา คณบดีวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากร นักศึกษา ได้รับมอบธงการเป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งต่อไป
Blog Attachment