sakarya escort sakarya escort sakarya escort

ผศ.ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา และทีมวิศวกร เข้าศึกษาดูงาน ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงาน แห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยคณบดี ผศ.ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา และทีมวิศวกร เข้าศึกษาดูงาน ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงาน แห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG รายสาขาให้มี ความสอดคล้องเชื่อมโยง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการ พัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ณ โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง และ โรงไฟฟ้าบ้านขุนแปะ Smart Micro Grid อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่

Blog Attachment