venusbet giriş

พิธีส่งมอบงานในหน้าที่และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี โดยมี รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานลงนามเอกสารมอบงานและมอบโล่เกียรติยศในการปฏิบัติหน้าที่คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้แก่ ผศ.ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ผศ.ดร.หทัยทิพย์  สินธุยา ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา
ข่าว/ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

College Essay Writing
Blog Attachment