sakarya escort sakarya escort sakarya escort

adiCET ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และนักศึกษา Temasek Polytechnic (TP)

adiCET ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และนักศึกษา Temasek Polytechnic (TP) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้โครงการ “Temasek Foundation Specialists’ Community Action and Leadership Exchange (TF-SCALE) Programme 2022” นั้น ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน “TF- SCALE Programme 2022” จํานวน 40 คน (นักศึกษามรชม.จํานวน 20 คนและนักศึกษาTP จํานวน 20 คน) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เกี่ยวกับพลังงานชุมชน Solar cell, Plastic-based Construction Materials and Energy Efficiency Building ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ในหัวข้อ “Sustainable development community” ให้กับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน
Blog Attachment