venusbet giriş

adiCET ได้ ดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีครั้งที่ 2

ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2556 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ adiCET ได้ ดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีครั้งที่ 2 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ณ ห้องทับทิม ชั้น 1 โรงแรม ฟูราม่า เชียงใหม่

 

College Essay Writing
Blog Attachment