sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Day 1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคคอมพิวเตอร์ และภาษาจีน ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

Day 1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคคอมพิวเตอร์ และภาษาจีน ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ในระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ประกอบด้วย บรรยาย ประวัติความเป็นมาของเชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ แหล่ง เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน และ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อชุมชน หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายได้แบ่ง นักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม 3 จุดการเรียนรู้ ได้แก่
ฐานการเรียนรู้ที่ 1
– กลุ่มอาคารประหยัดพลังงาน
– ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอําทิตย์บนหลังคา
– ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

ฐานการเรียนรู้ที่ 2
– ศูนย์กํารเรียนรู้เทคโนโลยีการ ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน

ฐานการเรียนรู้ที่ 3
– ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการแปรรูปจํากของเสียชุมชน
– ถนนรีไซเคิล – บล๊อกปูพื้นรีไซเคิล

Blog Attachment