sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Day 2 นักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน ในช่วงเช้านักศึกษาเอกภาษาไทย และช่วงบ่ายนักศึกษาเอกดนตรี ตามแผนบริหารการสอนภาคเรียนที่ 2/2565

Day 2 นักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน ในช่วงเช้านักศึกษาเอกภาษาไทย และช่วงบ่ายนักศึกษาเอกดนตรี ตามแผนบริหารการสอนภาคเรียนที่ 2/2565 หัวข้อศาสตร์พระราชาว่าด้วยพลังงานทดแทน และนวัตกรรมด้านพลังงาน ในระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ประกอบด้วย บรรยาย ประวัติความเป็นมาของเชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ แหล่ง เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน และ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อชุมชน หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายได้แบ่ง นักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม 3 จุดการเรียนรู้ ได้แก่

ฐานการเรียนรู้ที่ 1

– กลุ่มอาคารประหยัดพลังงาน

– ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอําทิตย์บนหลังคา

– ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

ฐานการเรียนรู้ที่ 2
– ศูนย์กํารเรียนรู้เทคโนโลยีการ ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน

ฐานการเรียนรู้ที่ 3

– ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการแปรรูปจํากของเสียชุมชน

– ถนนรีไซเคิล – บล๊อกปูพื้นรีไซเคิล

#GENED #CMRU #ศึกษาดูงาน #Renewable #Energy

Blog Attachment