Master Program

Master Program
Starts from:June 1, 2022
Campus Location

180,50180,Mae Rim,Chiang Mai,Thailand

Map it
Course Feature
Class Description

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะ                              วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

สป.อว. รับทราบ  วันที่ 30 มีนาคม 2566

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :                 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

ภาษาอังกฤษ :            Master of Science Program in Community Energy and Environment

การดำเนินการหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

  • ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน-ตุลาคม
  • ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม-กุมภาพันธ์ หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร หรือผ่านการเป็นนักศึกษาในโครงการสหกิจการศึกษาที่สามารถพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ หรือมีความรู้พื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ด้านฟิสิกส์ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

    เล่มหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2565

หลักสูตร

จำนวนรวมหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร.     ไม่น้อยกว่า      36.     หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 1) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                36        หน่วยกิต
2) รายวิชาเสริม                                       ไม่นับหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 1) หมวดวิชาพื้นฐาน                                 6       หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า         18     หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาบังคับ                           6        หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า       12      หนวยกิต
3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                        12.    หน่วยกิต
4) รายวิชาเสริม                                      ไม่นับหน่วยกิต
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ 18,000 บาท ต่อเทอม

 

mersin escort
deneme bonusu
accidentcar.net
deneme bonusu veren siteler
film izle hdfilmcehennemi hd film izle film izle
maltepe escort ata����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½ehir escort kad����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±k����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¶y escort anadolu yakas����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������± escort ata����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½ehir escort pendik escort kurtk����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¶y escort kartal escort kad����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±k����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¶y escort
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
Free Porn
escort bayan maltepe escort kadikoy escort kartal escort
bonus veren siteler