sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort

Master Program

Master Program
Starts from:January 1, 1970
Campus Location

Course Feature
Class Description

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะ                              วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

สกอ. ให้การรับรอง        วันที่ 8 กันยายน 2560

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร :            25541441104768

ภาษาไทย :                 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

ภาษาอังกฤษ :            Master of Science Program in Community Energy and Environment

การดำเนินการหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

  • ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน-ตุลาคม
  • ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม-กุมภาพันธ์ หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร หรือผ่านการเป็นนักศึกษาในโครงการสหกิจการศึกษาที่สามารถพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ หรือมีความรู้พื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ด้านฟิสิกส์ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560

หลักสูตร

จำนวนรวมหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร.     ไม่น้อยกว่า      45 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 หมวดวิชาพื้นฐาน                                 6        หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า     27       หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ                                     15       หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก              ไม่น้อยกว่า      12       หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์                                          12       หน่วยกิต
รายวิชาเสริม              ไม่นับหน่วยกิต
แผน ข หมวดวิชาพื้นฐาน                                  6       หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า         33       หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ                                      15      หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า               18       หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ                                   6        หน่วยกิต
รายวิชาเสริม     ไม่นับหน่วยกิต
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ 18,000 บาท / ภาคพิเศษ 28,000 ต่อเทอม

 

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
izmir escort
anadolu yakası escort