Master Program

Master Program
Starts from:January 1, 1970
Campus Location

Course Feature
Class Description

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะ                              วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

สกอ. ให้การรับรอง        วันที่ 8 กันยายน 2560

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร :            25541441104768

ภาษาไทย :                 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

ภาษาอังกฤษ :            Master of Science Program in Community Energy and Environment

การดำเนินการหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

  • ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน-ตุลาคม
  • ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม-กุมภาพันธ์ หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร หรือผ่านการเป็นนักศึกษาในโครงการสหกิจการศึกษาที่สามารถพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ หรือมีความรู้พื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ด้านฟิสิกส์ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

[su_button url=”https://www.adicet.cmru.ac.th/web2019/wp-content/uploads/2020/10/หลักสูตร-ป.โท-พลังงานฯ-ปั๊ม-สกอ..pdf” target=”blank” size=”5″ icon=”icon: graduation-cap” download=”หลักสูตร-ป.โท-พลังงานฯ-ปั๊ม-สกอ..pdf”]ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560[/su_button]

หลักสูตร

จำนวนรวมหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร.     ไม่น้อยกว่า      45 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 หมวดวิชาพื้นฐาน                                 6        หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า     27       หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ                                     15       หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก              ไม่น้อยกว่า      12       หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์                                          12       หน่วยกิต
รายวิชาเสริม              ไม่นับหน่วยกิต
แผน ข หมวดวิชาพื้นฐาน                                  6       หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า         33       หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ                                      15      หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า               18       หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ                                   6        หน่วยกิต
รายวิชาเสริม     ไม่นับหน่วยกิต
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ 18,000 บาท / ภาคพิเศษ 28,000 ต่อเทอม

 

betvolecaddebetelexbetjasminbet girişpiabet giriş adresilimanbetmatbet girişmilanobetoleybetrestbet
maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort göztepe escort anadolu yakası escort